Header
ZIŅAS
MEKLĒT
IETEIKTIE AUTO NUMURI

Auto numura zīme XI12

Auto numura zīme TO5000

Auto numura zīme XX1

IETEIKTIE TELEFONA NUMURI
IETEIKTIE DOMĒNI

majai.lv

IETEIKTĀS IZSOLES UN SLUDINĀJUMI
Ziņas » Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi - jaunais projekts (2009. gada rudens)
Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi - jaunais projekts (2009. gada rudens)
Publicēts: 21/10/2009 22:48. Autors: Numur1.lv

Publicējam CSDD un Satiksmes ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi. Aktuālā versija 2009. gada 21. oktobrī.

 

Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi (projekts)

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10.panta 1.4  daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ceļu satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (puspiekabju) un mopēdu reģistrācijas kārtību valsts akciju sabiedrībā „Ceļu satiksmes drošības direkcijā” (turpmāk – CSDD).

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas un tās piekabju, tramvaju un trolejbusu, kā arī tādu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību, kuru tips nav minēts valsts standartā LVS 87:1997/AC:2005 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas".

3. Reģistrējot transportlīdzekļus, CSDD veido mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju (puspiekabju) un mopēdu (turpmāk – transportlīdzekļi), kā arī transportlīdzekļa virsbūvju, kabīņu vai rāmju, uz kuriem transportlīdzekļa izgatavotājs norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru (turpmāk – numurētais agregāts), valsts uzskaiti un nodrošina tās aktualizāciju. Veidojot vai aktualizējot valsts uzskaiti, tiek fiksēti katra transportlīdzekļa vai tā numurētā agregāta uzskaites tehniskie dati un dati par tā īpašnieku, turētāju un valdītāju, kā arī izsniegts atbilstošs reģistrācijas dokuments.

 

II. Transportlīdzekļa un numurētā agregāta reģistrācijas dokumenti

4. Reģistrējot transportlīdzekli vai numurēto agregātu, vai arī piešķirot numura zīmes, izsniedz vienu no šādiem stingrās uzskaites reģistrācijas dokumentiem:

4.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kas ielaminēta hologrāfiskos pretviltošanas vāciņos (turpmāk – reģistrācijas apliecība) (1.pielikums);

4.2. tranzīta numuru karti (2.pielikums);

4.3. apliecinājumu par transportlīdzekļa norakstīšanu (3.pielikums). Dokumentu izsniedz pēc transportlīdzekļa īpašnieka vai tā pilnvarotās personas lūguma, ja tas to norāda iesniegumā transportlīdzekļa norakstīšanai; 

4.4. izziņu par numurētā agregāta piederību (4.pielikums);

4.5. izmēģinājuma numura karti (5.pielikums);

4.6. tirdzniecības numura karti (6.pielikums);

4.7. bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (7.pielikums).

5. Reģistrācijas dokumentu aizpilda, izdrukājot datus no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra (turpmāk – transportlīdzekļu reģistrs). Datus reģistrācijas dokumentā (izņemot datus tā iekšējā atvērumā) nepapildina un nelabo. Reģistrācijas dokumentā visām sadaļām un sadaļu rindām jābūt aizpildītām ar datiem no transportlīdzekļu reģistra (izņemot sadaļas iekšējā atvērumā, kuras aizpilda tikai šajos noteikumos minētajos gadījumos). Ja kādai sadaļai vai tās rindai nav atbilstošu datu, attiecīgās rindas aizpilda ar divām zvaigznītēm. Ja ir izmaiņas reģistrācijas dokumentā norādītajos datos (izņemot ierakstus tā iekšējā atvērumā), reģistrācijas dokumentu maina pret jaunu.

6. Katram Latvijā reģistrētajam transportlīdzeklim izsniedz vienu reģistrācijas apliecību bez derīguma termiņa ierobežojuma (izņemot gadījumus, ja transportlīdzeklis ievests Latvijā uz laiku vai ja termiņa ierobežojums ir nepieciešams citu prasību nodrošināšanai (piemēram, turējums, finanšu līzings)).

 

III. Valsts reģistrācijas numura zīmes

7. Lai veiktu transportlīdzekļu valsts uzskaiti un identifikāciju, katram transportlīdzeklim, reģistrējot to pirmo reizi Latvijā, piešķir valsts reģistrācijas numuru un izsniedz tam atbilstošu valsts reģistrācijas numura zīmi. Numura zīmēm jāatbilst numura zīmju aprakstam (8.pielikums) un to tehniskajām prasībām jāatbilst valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes". Vairākiem transportlīdzekļiem vienlaikus nepiešķir valsts reģistrācijas numuru ar vienādu burtu un ciparu kombināciju. Valsts reģistrācijas numuru piešķir datorprogramma noteiktā rindas kārtībā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

8. Katram transportlīdzeklim (izņemot piekabes, mopēdus, triciklus, kvadriciklus un motociklus) izsniedz divas ar vienādu simbolu kombināciju apzīmētas valsts reģistrācijas numura zīmes (turpmāk – numura zīme). Piekabei, mopēdam, triciklam, kvadriciklam un motociklam izsniedz vienu numura zīmi. Numura zīmes transportlīdzeklim uzstāda vertikālā stāvoklī, centrējot tās perpendikulāri transportlīdzekļa garenasij, ja transportlīdzekļa izgatavotājs nav paredzējis citu numura zīmes uzstādīšanas vietu transportlīdzeklim.

9. Katram transportlīdzeklim izsniedzamās numura zīmes tipu nosaka CSDD atbilstoši valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" un numura zīmju aprakstam, ņemot vērā transportlīdzekļa konstruktīvās īpatnības.

10. Reģistrējot transportlīdzekli īpašumā, veicot valsts reģistrācijas numura maiņu vai saņemot numura zīmes nozaudēto vai nozagto vietā, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no attiecīgās CSDD nodaļas rīcībā esošajām numura zīmēm.

11. Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs) gada laikā no valsts reģistrācijas numura maiņas dienas var saglabāt pēdējo nomainīto valsts reģistrācijas numuru citai savā īpašumā (turējumā, valdījumā) esoša transportlīdzekļa reģistrācijai, ja viņš līdz transportlīdzekļa atsavināšanai vai vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju veic valsts reģistrācijas numura maiņu. Piešķirtā valsts reģistrācijas numura tālāka realizācija ir aizliegta. Minētie ierobežojumi neattiecas uz individuāla pasūtījuma numuriem. Nodotās numura zīmes neuzglabā, tās izgatavo no jauna. Numura zīmju izgatavošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 30 dienas, bet, veicot reģistrāciju CSDD Rīgas nodaļā, - divas darbdienas. Ja transportlīdzeklim saglabāto valsts reģistrācijas numuru reģistrē atkārtoti tajā pašā dienā, nodotās numura zīmju aprakstam un valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošās numura zīmes no jauna nav jāizgatavo un reģistrējamam transportlīdzeklim var izsniegt nodotās numura zīmes.

12. Transportlīdzekļa īpašnieks, veicot transportlīdzekļa reģistrāciju, var pasūtīt vispārējas izmantošanas individuālu valsts reģistrācijas numuru ar numura zīmju aprakstam atbilstošu simbolu kombināciju (turpmāk – individuālas numura zīmes). Lēmumu par individuālas numura zīmes piešķiršanu pieņem CSDD. Šādas numura zīmes transportlīdzeklim piešķir, ja pieprasītā numura zīmju simbolu kombinācija:

12.1. nav iepriekš piešķirta citam transportlīdzeklim;

12.2. nav paredzēta piešķirt sērijveidā;

12.3. nav latviešu valodas normatīvajām prasībām neatbilstošs burtu salikums;

12.4. neveido nepieklājīgus vai  rupjus vārdus;

12.5. neveido iestāžu nosaukumus latviešu valodā vai kādā citā valodā;

12.6. neapgrūtina identificēt valsts reģistrācijas numuru, kā arī nav citu apstākļu šādas numura zīmes neizsniegšanai.

13. Transportlīdzeklim var izsniegt šādas speciālas nozīmes numura zīmes:

13.1. tranzīta numura zīmes. Tās izsniedz transportlīdzeklim, kuru paredzēts izvest no Latvijas atsavināšanai vai pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, vai transportlīdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē, šķērsojot Latvijas teritoriju tranzītā, ja, iebraucot Latvijā, tam nav derīgu numura zīmju. Tranzīta numura piešķiršanu apliecina kopā ar tranzīta numura zīmēm izsniegta tranzīta numura karte;

13.2. tirdzniecības numura zīmes. Tās izsniedz tikai noteiktā kārtībā CSDD reģistrētiem komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību (turpmāk – tirdzniecības uzņēmums). Tirdzniecības numura piešķiršanu apliecina kopā ar tirdzniecības numura zīmēm izsniegta tirdzniecības numura karte;

13.3. izmēģinājuma numura zīmes. Tās izsniedz personai, kura veic jaunbūvēto vai pārbūvēto transportlīdzekļu izmēģinājumus. Izmēģinājuma numura piešķiršanu apliecina kopā ar izmēģinājuma numura zīmēm izsniegta izmēģinājuma numura karte. Izmēģinājuma numura zīmes izsniedz CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļā;

13.4. diplomātiskās numura zīmes. Tās izsniedz pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma. Diplomātiskās numura zīmes izsniedz CSDD Rīgas nodaļā;

13.5. taksometru numura zīmes. Tās izsniedz tādam transportlīdzeklim, kuru atļauts izmantot pasažieru komercpārvadājumiem un kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem jābūt aprīkotam ar taksometru numura zīmēm (turpmāk – taksometrs);

13.6. bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes. Tās izsniedz sērijveidā izgatavotiem tricikliem un kvadricikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis.

14. Numura zīmi, neveicot transportlīdzekļa reģistrāciju, jebkurā CSDD nodaļā var apmainīt pret jaunu numura zīmi ar tādu pašu valsts reģistrācijas numuru, iepriekš to pasūtot. Šādā gadījumā iepriekšējo numura zīmi nodod CSDD. Nodotai numura zīmei jābūt tādai, no kuras var nolasīt visus simbolus. Ja numura zīme ir bojāta un nav viengabala, to var apmainīt, ja ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šīs numura zīmes. Ja jāmaina viena no divām transportlīdzeklim izsniegtajām numura zīmēm, kas neatbilst valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes", jāizgatavo abas numura zīmes atbilstoši valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes". 

15. Valsts prezidenta automašīnai kopā ar numura zīmēm izsniedz numura zīmes, kuru centrā attēlots lielais Latvijas Republikas valsts ģerbonis.

 

IV. Transportlīdzekļa vai numurētā agregāta īpašnieks, valdītājs un turētājs

16. Transportlīdzekļus reģistrē īpašumā, valdījumā vai turējumā, bet numurētos agregātus reģistrē īpašumā:

16.1. pilngadību sasniegušiem Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kam saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā;

16.2. personai, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, – transportlīdzekli, kuru attiecīgi atļauts vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, vai šāda transportlīdzekļa numurēto agregātu;

16.3. Latvijā noteiktā kārtībā reģistrētām juridiskām personām, to filiālēm, līgumsabiedrībām, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm (turpmāk – juridiska persona);

16.4. nepilngadīgai personai vai personai, pār kuru nodibināta aizgādnība un kura ir vienīgais transportlīdzekļa vai numurētā agregāta mantinieks. Šajā gadījumā transportlīdzekli vai numurēto agregātu reģistrē uz šīs personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par minētās personas aizbildni vai aizgādni. 

17. Transportlīdzekļus var reģistrēt īpašumā arī tām ārvalsts personām, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja kā turētāju reģistrē kādu no šo noteikumu 16.punktā minētajām personām, papildus iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu. 

18. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts iegūts kopīpašumā, tad, to reģistrējot, kā īpašnieku norāda vienu no līdzīpašniekiem, papildus iesniedzot līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par to, kuru no līdzīpašniekiem norādīt reģistrācijas apliecībā. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Kopīpašums".

19. Uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai CSDD izsniegtu Latvijas Republikas transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību, vai mācību braukšanas atļauju, transportlīdzekli agregātu numuru salīdzināšanai uzrāda, transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD nepieciešamos dokumentus iesniedz, iesniegumu paraksta, kā arī reģistrācijas dokumentu un numura zīmes saņem:

19.1. transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs – pilngadīga fiziska persona;

19.2. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – juridiskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot juridiskās personas izdotu ar atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru attiecīgās transportlīdzekļa reģistrācijas veikšanai;

19.3. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – juridiskas personas – atbildīgā persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī sava amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu. CSDD pārliecinās par personas paraksta tiesībām, ja tā pārstāv juridisko personu, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;

19.4. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – pilngadīgas fiziskas personas – pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru attiecīgās transportlīdzekļa reģistrācijas veikšanai;

19.5. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – nepilngadīgas fiziskas personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

19.6. transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja – fiziskas personas – aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

19.7. transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD, pilnvarotā persona, ja tiek reģistrēts šajā uzņēmumā pilngadīgai fiziskai personai pārdots transportlīdzeklis. Šādā gadījumā pilnvarotā persona iesniedz attiecīgā uzņēmuma izdotu pilnvaru, kuru paraksta arī transportlīdzekļa īpašnieks tirdzniecības uzņēmuma pilnvarotās personas klātbūtnē, uzrādot tai derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Latvijas Republikas transportlīdzekļa vai CSDD izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecību, vai CSDD izsniegtu mācību braukšanas atļauju;

19.8. reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa turētājs. Noņemšanu no uzskaites, īpašnieka norādītā turētāja maiņas reģistrāciju un reģistrācijas dokumenta derīguma termiņa pagarināšanu turētājs var veikt, iesniedzot attiecīgi apliecinātu īpašnieka pilnvarojumu šo darbību veikšanai;

19.9. reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa līdzīpašnieks. Noņemšanu no uzskaites vai īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu, kura parakstīta CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai kuru apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona;

19.10. ķīlas ņēmējs, ja tiek noņemts no uzskaites ieķīlāts un neizpirkts transportlīdzeklis, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā;

19.11. ja transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu transportlīdzekļa reģistrācijas veikšanai;

19.12. ja transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – valsts vai pašvaldības iestādes, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, atbildīgā persona vai tās pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru;

19.13. ja transportlīdzekli uzrāda agregātu numuru salīdzināšanai vai ja tiek reģistrēta adreses maiņa vai izmaiņas informācijā par īpašnieku (valdītāju, turētāju) un ziņas par adresi vai īpašnieku (valdītāju, turētāju) ir pieejamas publiskajos reģistros, ja tiek reģistrēta krāsas maiņa, valsts reģistrācijas numura maiņa vai tiek saņemtas numura zīmes zudušās vietā, ja zudusi viena no divām numura zīmēm, tiek mainīta bojāta numura zīme (zīmes) vai tiek mainīts bojāts reģistrācijas dokuments, tiek pagarināts šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minētais termiņš, vai reģistrācijas dokumentā tiek konstatēta tehniska kļūda norādītajos datos, - jebkura pilngadīga fiziska persona.

 

V. Agregātu numuru salīdzināšana

20. Agregātu numuru salīdzināšana ir transportlīdzekļa vai numurētā agregāta apskate, kuras mērķis ir pārliecināties par reģistrāciju pamatojošajos dokumentos norādīto uzskaites un citu tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim, kā arī noteikt trūkstošos datus. 

21. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu ir izdruka no transportlīdzekļu reģistra, kurā norāda agregātu numuru salīdzināšanas gaitā noteiktos datus. To var izsniegt:

21.1. personai, kas CSDD agregātu numuru salīdzināšanai uzrādījusi transportlīdzekli vai numurēto agregātu;

21.2. šo noteikumu 19.7.apakšpunktā minētajam transportlīdzekļa izgatavotāja oficiālajam pārstāvim par jaunu, iepriekš nereģistrētu transportlīdzekli, pamatojoties uz apliecinājumu par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību patiesajam stāvoklim.

22. Papildus šajos noteikumos minētajiem gadījumiem, kad transportlīdzekļa reģistrācijai jāiesniedz izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, tā obligāti iesniedzama arī šādos gadījumos:

22.1. pašbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijai;

22.2. tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuram transportlīdzekļu reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 55.punktu ir vai tiks fiksētas transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas vai kuram identifikācijas numura nav;

22.3. pēc CSDD darbinieka pieprasījuma, ja radušās šaubas vai aizdomas par datu neatbilstību;

22.4. reģistrējot no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli. 

23. Ja vairākas transportlīdzekļa reģistrācijas darbības tiek veiktas vienā un tajā pašā dienā, tad atkārtota agregātu numuru salīdzināšana nav jāveic.

24. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijas gadījumos, kad izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu nav jāiesniedz obligāti, to var neiesniegt tikai tad, ja ieguvējs ir pārliecinājies par transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādītajiem un no agregātu numuru salīdzināšanas atsakās. Ieguvējs datu atbilstību un atteikšanos no agregātu numuru salīdzināšanas apliecina ar savu parakstu iesniegumā.

25. Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda transportlīdzekli vai numurēto agregātu, uzrāda arī šī transportlīdzekļa vai numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus apliecinošus dokumentus (piemēram, reģistrācijas apliecību, ārvalsts tehnisko pasi). Ja dokumenti netiek uzrādīti, izziņas par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu sadaļā "Uzrādīts dokuments" izdara atzīmi, ka dokumenti nav uzrādīti.

26. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu derīga transportlīdzekļa reģistrācijai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas (to ieskaitot). Tāda transportlīdzekļa reģistrācijai, kuru Latvijā pārdevis tirdzniecības uzņēmums, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD, izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu derīga 12 mēnešus.

27. Personai, kas veic agregātu numuru salīdzināšanu, ir tiesības attīrīt vietu, uz kuras izgatavotājs norādījis transportlīdzekļa identifikācijas numuru, lai noteiktu identifikācijas numuru un pārliecinātos, ka nav izdarītas tā izmaiņas.

 

VI. Transportlīdzekļa reģistrācijas papildnosacījumi

28. Transportlīdzekļa reģistrāciju veic jebkurā CSDD nodaļā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Transportlīdzekļa reģistrāciju veic pēc tam, kad CSDD darbinieks ir pārliecinājies par tās personas identitāti, kura iesniedz reģistrācijas dokumentus. 

29. Reģistrējot juridiskai personai īpašumā (turējumā, valdījumā) transportlīdzekli vai numurēto agregātu, pārbauda norādītās informācijas par juridisko personu atbilstību CSDD rīcībā esošajiem datiem. Ja CSDD rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu juridiskās personas statusu, transportlīdzekļa reģistrācijai uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju. Juridiskās personas statusu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda tām juridiskajām personām, kuru juridiskais statuss ir noteikts ar likumu.

30. Transportlīdzekļa turētāju reģistrē tā klātbūtnē vai iesniedzot turētāja izdotu pilnvaru (fiziskas personas izdotai pilnvarai nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums). Turētājam vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments vai CSDD izsniegta Latvijas Republikas transportlīdzekļa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība, vai mācību braukšanas atļauja.

31. Ja transportlīdzekļa reģistrācijai CSDD nepieciešama vairāku personu klātbūtne, personas var iesniegt reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dažādās CSDD nodaļās. Transportlīdzekļu reģistrāciju veic, ja CSDD iesniegti visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti un pārbaudīta visu reģistrācijas procesā iesaistīto personu identitāte. Par iesniegtajiem dokumentiem CSDD izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā. Atzīme transportlīdzekļa reģistrācijai derīga 30 dienas. Ja transportlīdzekli nereģistrē minētajā termiņā, procedūru pārtrauc un dokumentus 30 dienu laikā pēc termiņa beigām var saņemt CSDD nodaļā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus iznīcina. Atzīmi uzskata par nederīgu, ja dokumentu iesniedzējs līdz procedūras pabeigšanai iesniedz iesniegumu par citas reģistrācijas darbības veikšanu. Ja rodas juridiski šķēršļi reģistrācijas procedūras pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai. 

32. Dokumentus transportlīdzekļa reģistrācijai pieņem, ja tajos norādīti dati, kas ļauj identificēt transportlīdzekli un personu. Dokumentus pieņem latviešu valodā. CSDD darbiniekam ir tiesības pieprasīt citās valodās iesniegto dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu. Dokumenti transportlīdzekļa reģistrācijai nav jāiesniedz, ja nepieciešamie dati ir pieejami transportlīdzekļu reģistrā vai citā publiskā reģistrā, kuram CSDD ir nodrošināta pieeja, lai iegūtu nepieciešamos datus. 

33. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, reģistrācijas aizliegums, aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas un komercķīlas atzīme transportlīdzekļu reģistrā tiek reģistrēta šādā kārtībā:

33.1. transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas vai citas CSDD veicamās darbības aizliegumu, kā arī aizliegumu izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas (turpmāk – liegums) reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu vai normatīvajos aktos par ceļu satiksmi un citos normatīvajos aktos noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu. Liegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas liegums reģistrēts;

33.2. ja transportlīdzeklim ir reģistrēts liegums, transportlīdzekli uz tā īpašnieka iesnieguma pamata nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi, tā īpašnieka maiņu vai citu liegumā norādīto darbību;

33.3. komercķīlas atzīmi transportlīdzekļu reģistrā reģistrē, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, transportlīdzekļu reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību, kuras sadaļā "Piezīmes" norāda attiecīgu aizlieguma atzīmi: "Ieķīlāts" vai "Ieķīlāts. Aizliegts izvest no LR". Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas, par ko pieprasāma informācija no komercķīlu reģistra turētāja. Komercķīlas atzīme dzēšama, pamatojoties uz komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu.

34. Liegumu to transportlīdzekļu vai numurēto agregātu reģistrācijai, kuri iekļauti Iekšlietu ministrijas meklējamo datu bāzē, uzliek un noņem Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. 

35. Transportlīdzekļa reģistrāciju Latvijā veic pēc nepieciešamo datu pārbaudes Šengenas informācijas sistēmas datu bāzē, kā arī Latvijā ievestā transportlīdzekļa izcelsmes vai pēdējās pastāvīgās reģistrācijas valsts transportlīdzekļu reģistra centrālajā datu bāzē, ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram. 

36. CSDD rīcību gadījumā, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai arī ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, nosaka CSDD un Valsts policijas vienošanās. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pieņem CSDD pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas no attiecīgās policijas iestādes.

37. Šo noteikumu 19.punktā minētā persona pirms katras transportlīdzekļa reģistrācijas:

37.1. samaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu normatīvajos aktos par transportlīdzekļu ikgadējās nodevas samaksu noteiktajos gadījumos un apmērā, kā arī uzrāda šīs nodevas samaksu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par minētās nodevas samaksu;

37.2. pēc kuras tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, samaksā transportlīdzekļu reģistra valsts nodevu, kā arī uzrāda šīs nodevas samaksu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par minētās nodevas samaksu.

 

VII. Latvijā iepriekš nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācijas kārtība

38. Lai reģistrētu Latvijā izgatavotu transportlīdzekli, iesniedz CSDD šādus dokumentus:

38.1. iesniegumu;

38.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

38.3. atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu – atbilstības sertifikātu, kas apliecina, ka mehāniskais transportlīdzeklis (izņemot bezceļu transportlīdzekli) vai tā piekabe, vai mopēds atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts CSDD, vai arī CSDD izsniegtu individuālas apstiprināšanas sertifikātu (turpmāk – atbilstības apliecinājums);

38.4. rēķinu-uzziņu (9. pielikums). Rēķins-uzziņa nav jāiesniedz, ja transportlīdzekli izgatavotājs reģistrē sev;

38.5. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

38.6. ja transportlīdzeklis saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir apliekams ar dabas resursu nodokli, – dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu).

39. No ārvalsts ievesta transportlīdzekļa reģistrāciju veic šādā kārtībā:

39.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

39.1.1. iesniegumu;

39.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

39.1.3. ārvalstī iepriekš reģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu. Dokuments, kurš apliecina, ka transportlīdzeklis ir norakstīts vai nav atjaunojams, nav uzskatāms par reģistrācijas dokumentu. Jaunam, agrāk nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdotu dokumentu un citu dokumentu, kas apliecina konkrētā transportlīdzekļa izcelsmi vai pārdošanas faktu. Reģistrējot jaunu, agrāk nereģistrētu transportlīdzekli, kā transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu var iesniegt rēķinu-uzziņu, ko izsniedzis tirdzniecības uzņēmums – izgatavotāja oficiālais pārstāvis;

39.1.4. ārvalstī vai muitas zonā izdotu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja transportlīdzeklis atsavināts Latvijā, – rēķinu-uzziņu, vai zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līgumu;

39.1.5. dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

39.1.6. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

39.1.7. ja transportlīdzeklis saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu ir apliekams ar dabas resursu nodokli, – dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

39.1.8. atbilstības apliecinājumu (izņemot šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minētos gadījumus);

39.2. atbilstības apliecinājums transportlīdzekļa reģistrācijai nav jāiesniedz:

39.2.1. transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pirms 2001.gada 1.janvāra, vai transportlīdzeklim, kurš reģistrēts pēc 2001.gada 1.janvāra un kura ārvalsts reģistrācijas dokumentā norādītais transportlīdzekļa izlaiduma vai transportlīdzekļa modeļa gads ir 2000. vai senāks;

39.2.2. pēc 2001.gada 1.janvāra pirmo reizi reģistrētam vieglajam automobilim, motociklam, triciklam vai kvadriciklam, un pēc 2009.gada 29.aprīļa pirmo reizi reģistrētiem autobusiem, kravas automobiļiem, piekabēm (puspiekabju), kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām un par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes;

39.2.3. pēc 2001.gada 1.janvāra pirmo reizi Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Portugālē, Somijā, Spānijā, Vācijā, Zviedrijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē iepriekš reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei, ja attiecīgajam transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām;

39.2.4. pēc 2011.gada 31.decembra Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā vai Ungārijā pirmo reizi reģistrētam vieglajam automobilim, mopēdam, motociklam, triciklam, kvadriciklam, kravas automobilim, piekabei, ja attiecīgajam transportlīdzekļa tipam nav veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām;

39.2.5. sporta mopēdam, motociklam, triciklam vai kvadriciklam, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Motosporta federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Motosporta federācijas biedram un par to liecina CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas rakstisks atzinums. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.6. sporta vieglajam automobilim, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēts Latvijas Automobiļu federācijas licencētam sportistam vai Latvijas Automobiļu federācijas biedram un par to liecina CSDD Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijas rakstisks atzinums. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

39.2.7. sniega motociklam;

39.2.8. bezceļu transportlīdzeklim;

39.2.9. mopēdam, kas izgatavots līdz 2008.gada 1.janvārim;

39.2.10. pēc 2008.gada 1.janvāra pirmo reizi reģistrētam mopēdam, kas atbilst transportlīdzekļa tipam, kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizētajām prasībām un par to liecina tipa apstiprinājuma marķējums uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes;

39.2.11. speciālajiem militārajiem transportlīdzekļiem;

39.3. transportlīdzekli reģistrē personai, kas iesniegtajā īpašuma tiesības apliecinošā dokumentā norādīta kā ieguvējs;

39.4. ārvalstī izsniegtās numura zīmes, ar kurām transportlīdzeklis ievests Latvijā, nodod CSDD. Ja transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīts ar ārvalsts numura zīmēm, bet reģistrējot tās netiek nodotas, reģistrācijas iesniegumā norāda iemeslu, kāpēc numura zīmes netiek nodotas;

39.5. no ārvalsts ievesta transportlīdzekļa tālāka atsavināšana ir atļauta tikai pēc tā reģistrācijas Latvijā, izņemot gadījumu, ja:

39.5.1. transportlīdzekli kā preci Latvijā ievedis pats tirdzniecības uzņēmums vai cita Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas to nodevusi realizācijai tirdzniecības uzņēmumam;

39.5.2. sev piederošu Latvijā nereģistrētu transportlīdzekli vēlas atsavināt persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā un kurai šis transportlīdzeklis reģistrēts ārvalstī;

39.6. noteikumu 39.1.3.apakšpunktā minētais ārvalsts reģistrācijas dokuments nav jāiesniedz sniega motocikliem, bezceļu transportlīdzekļiem, piekabēm un mopēdiem, ja tie ievesti no ārvalsts, kurā netiek veikta šo transportlīdzekļu reģistrācija, un persona papildus to rakstiski apliecina.

 

VIII. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijas kārtība

40. Tirdzniecības uzņēmumā iegādāta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

40.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

40.1.1. iesniegumu;

40.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

40.1.3. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites un tirdzniecības uzņēmuma atzīmi par pārdošanu;

40.1.4. rēķinu-uzziņu;

40.2. tirdzniecības uzņēmumā iegādātu transportlīdzekli, nereģistrējot CSDD, tālāk atsavināt aizliegts;

40.3. ja rēķins-uzziņa nozaudēts, nozagts vai gājis bojā, reģistrāciju veic, pamatojoties uz tirdzniecības uzņēmuma izsniegtu rēķina-uzziņas dublikātu. Dublikātu var neiesniegt, ja transportlīdzeklis pārdots, izmantojot transportlīdzekļu reģistrā ietilpstošo transportlīdzekļu tirdzniecības reģistru.

41. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē šādā kārtībā:

41.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

41.1.1. iesniegumu;

41.1.2. reģistrācijas apliecību;

41.2. īpašnieka maiņas reģistrāciju, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, veic, ja transportlīdzeklim ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un šī transportlīdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācija no atsavinātāja citai personai (ieguvējam) notiek atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē; 

41.3. īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijā un paredzēti turpmākai ekspluatācijai Latvijā (t.i., ieguvējam tiks izsniegta reģistrācijas apliecība);

41.4. ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātais, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā īpašnieka maiņas reģistrācijas iesniegumā ar savu parakstu apliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu. 

42. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz līgumu, reģistrē šādā kārtībā:

42.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

42.1.1. iesniegumu;

42.1.2. reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites;

42.1.3. izrakstu no notariālo darbību aktu grāmatas vai – uzrādījuma kārtībā – zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītas personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz transportlīdzekli;

42.2. ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu līguma kopiju vai arī iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

43. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, iesniedz:

43.1. iesniegumu;

43.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

43.3. reģistrācijas apliecību;

43.4. spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības (iesniedz tiesas apliecinātu norakstu ar atzīmi par sprieduma spēkā stāšanos vai noraksta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja iegūti vairāki īpašuma objekti).

44. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu mantojuma gadījumā reģistrē šādā kārtībā:

44.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

44.1.1. iesniegumu;

44.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzekļa īpašnieks transportlīdzekli iepriekš nav reģistrējis savā valdījumā. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu nav nepieciešama, ja mantinieks transportlīdzekli noraksta šo noteikumu 70.1.5. apakšpunktā minētajā kārtībā;

44.1.3. reģistrācijas apliecību;

44.1.4. mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecību, tiesas spriedumu par mantošanu) vai šī dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mantoti vairāki īpašuma objekti;

44.2. pirms mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot mantojuma atklāšanās faktu un iespējamā mantinieka statusu apliecinošus dokumentus (piemēram, miršanas apliecību, dzimšanas apliecību, laulības apliecību, testamentu), iesniedzot to kopijas un apliecinot šo faktu ar parakstu iesniegumā, kā arī iesniedzot izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Šādā gadījumā transportlīdzekli reģistrē transportlīdzekļa valdītājam līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai un reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās".

45. Ja tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta vai par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemti transportlīdzekļi, transportlīdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

45.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

45.1.1. iesniegumu;

45.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

45.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, reģistrācijas apliecības vietā iesniedz transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, bet no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts ievestam transportlīdzeklim, - arī dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt transportlīdzekli;

45.1.4. zvērināta tiesu izpildītāja vai arī valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli, pamatojoties uz izpildu dokumentu) izsniegtu dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas mantas – transportlīdzekļa – nodošanu īpašumā vai par nodošanu realizācijai kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Ja reģistrē par administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē izņemtu un valstij piekritīgu transportlīdzekli, minēto dokumentu vietā iesniedz atsavinātāja valsts aģentūras "Materiālās rezerves" izsniegtu pirkšanas un pārdošanas līgumu;

45.2. ja apķīlātā vai valstij piekritīgā transportlīdzekļa reģistrācijai netiek iesniegts transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošs dokuments, to aizliegts reģistrēt kā transportlīdzekli, bet atļauta tā numurēto agregātu reģistrācija saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu. Izņēmuma gadījumā lēmumu par tā reģistrāciju kā transportlīdzekli var pieņemt CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļa.

46. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz aktu par juridiskai personai īpašumā reģistrēta transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, reģistrē šādā kārtībā:

46.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

46.1.1. iesniegumu;

46.1.2. reģistrācijas apliecību;

46.1.3. aktu par juridiskai personai īpašumā reģistrēta transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, kurā norādīts, ka īpašuma tiesības pāriet ieguvējam. Šajā dokumentā jābūt norādītam atsavinātāja un ieguvēja nosaukumam (vārdam, uzvārdam), adresei, transportlīdzekļa uzskaites tehniskajiem datiem apjomā, kas ļauj identificēt konkrēto transportlīdzekli, un to apliecina ar atsavinātāja atbildīgās personas parakstu;

46.2. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts atsavinātājam – apdrošināšanas sabiedrībai, kura ieguvusi transportlīdzekli īpašumā, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos –, papildus iesniedz aktu par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā, ar kuru šīs īpašuma tiesības iegūtas no apdrošinājuma ņēmēja – juridiskās vai fiziskās personas un izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu. 

47. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz atsavinātāja – juridiskas personas, kura noslēgusi sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdarītu atzīmi par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam, iesniedz šādus dokumentus:

47.1. iesniegumu;

47.2. reģistrācijas apliecību.

48. Transportlīdzekļa īpašnieka maiņu kopīpašuma izbeigšanas gadījumā reģistrē šādā kārtībā:

48.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

48.1.1. iesniegumu;

48.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, ja transportlīdzeklis netiek iegūts tieši no atsavinātāja;

48.1.3. reģistrācijas apliecību;

48.1.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai, ja transportlīdzekli reģistrē vienam no līdzīpašniekiem, izbeidzot kopīpašumu, – līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu, nododot transportlīdzekli vienam no līdzīpašniekiem. Līdzīpašnieki vienošanos var parakstīt CSDD visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai arī iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu rakstisku līdzīpašnieku piekrišanu;

48.2. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts kā kopīpašums, papildus iesniedz dokumentu, kurš apliecina transportlīdzekļa iegūšanu kopīpašumā.

49. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka maiņu juridiskās personas reorganizācijas gadījumā, iesniedz:

49.1. iesniegumu;

49.2. reģistrācijas apliecību;

49.3. tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina transportlīdzekļa piederību pēc reorganizācijas.

50. Lai reģistrētu kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīta transportlīdzekļa īpašnieka maiņu, iesniedz:

50.1. iesniegumu;

50.2. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

50.3. Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa īpašnieka maiņu" nav Uzņēmumu reģistra apliecinātas atzīmes par transportlīdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā.

51.. Pirms īpašnieka maiņas reģistrācijas transportlīdzekli noņem no uzskaites. 

 

IX. Transportlīdzekļa īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu izmaiņu reģistrācija

52. Lai reģistrētu transportlīdzekļa īpašnieka vai valdītāja vārda, uzvārda vai nosaukuma maiņu, iesniedz:

52.1. iesniegumu;

52.2. reģistrācijas apliecību;

52.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

53. Lai reģistrētu reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārda, uzvārda, nosaukuma vai adreses maiņu, iesniedz:

53.1. iesniegumu;

53.2. reģistrācijas apliecību.

53.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu).

 

X. Transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu izmaiņu reģistrācija

54. Lai reģistrētu transportlīdzekļa krāsas maiņu, iesniedz:

54.1. iesniegumu;

54.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

54.3. reģistrācijas apliecību.

55. Transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas reģistrē šādā kārtībā:

55.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

55.1.1. iesniegumu;

55.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

55.1.3. reģistrācijas apliecību;

55.1.4. dokumentu par to, ka Valsts policija veikusi pārbaudi par izmaiņām transportlīdzekļa identifikācijas numurā, un tās rezultātiem (izņemot gadījumus, kad CSDD var pieņemt lēmumu, ka transportlīdzeklis ir identificējams un notikušās transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas ir legālas);

55.2. lēmumu, ka transportlīdzeklis ir identificējams un notikušās transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas ir legālas, CSDD var pieņemt šādos gadījumos:

55.2.1. ja transportlīdzeklim veikti remontdarbi, kuru rezultātā ir likvidēts vai bojāts identifikācijas numurs vai ir uzstādīta numurētā agregāta detaļa, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, un tā rezultātā ir mainīts identifikācijas numurs, un transportlīdzeklis iepriekš uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, un izsniegtajā izziņā par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu norādīta šādu darbu nepieciešamība. Šādā gadījumā transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņu reģistrācijai iesniedz arī šo izziņu;

55.2.2. ja transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis, bet ir iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli;

55.2.3. ja transportlīdzekļa identifikācijas numurs ir pilnīgi izrūsējis, bet tā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" agrāk ir izdarīts ieraksts par to, ka identifikācijas numurs ir daļēji izrūsējis, un iespējams identificēt konkrēto transportlīdzekli;

55.2.4. ja transportlīdzekli ir iespējams identificēt pēc CSDD rīcībā esošās informācijas;

55.3. ja reģistrē transportlīdzekļa identifikācijas numura izmaiņas, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda atzīmes par notikušajām izmaiņām;

55.4. ja transportlīdzeklim tiek uzstādīta numurētā agregāta detaļa, uz kuras izgatavotājs marķē numurēto agregātu, tās reģistrācijai papildus iesniedz dokumentu par numurētā agregāta detaļas iegādi.

56. Numurēto agregātu reģistrē šādā kārtībā:

56.1. lai reģistrētu numurēto agregātu, iesniedz šādus dokumentus:

56.1.1. iesniegumu;

56.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

56.1.3. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu:

56.1.3.1. ārvalstī vai muitas zonā izdotu numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un dokumentu par to, ka numurētā agregāta ievešana Eiropas Savienībā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

56.1.3.2. rēķinu-uzziņu (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu);

56.1.3.3. aktu par juridiskai personai piederoša numurētā agregāta nodošanu īpašumā (kopā ar izziņu par numurētā agregāta piederību vai ar Latvijā izgatavota agregāta izgatavotāja izdotu sertifikātu);

56.1.3.4. apķīlātās vai valstij piekritīgās mantas izsoles aktu par transportlīdzekļa vai numurētā agregāta pārdošanu. Ja transportlīdzeklis vai numurētais agregāts nav reģistrēts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, papildus iesniedz dokumentu par to, ka numurētā agregāta vai transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā, vai Valsts ieņēmumu dienesta atļauju reģistrēt numurēto agregātu;

56.2. numurētā agregāta uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments nav jāiesniedz, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija par to, ka attiecīgais numurētais agregāts reģistrēts īpašniekam, kurš to vēlas reģistrēt sev, vai arī informācija par to, ka īpašnieks norakstījis transportlīdzekli ar šādu numurēto agregātu vai veicis pārbūvi sev piederošam transportlīdzeklim, uzstādot citu numurēto agregātu;

56.3. atļauts reģistrēt Latvijā reģistrēta numurētā agregāta īpašnieka maiņu starp divām personām, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, ja numurētajam agregātam ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un šā numurētā agregāta īpašnieka maiņas reģistrācija no atsavinātāja citai personai (ieguvējam) notiek atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē, atsavinātājam iesniedzot izziņu par numurētā agregāta piederību.

57. Transportlīdzekļa pārbūvi reģistrē šādā kārtībā:

57.1. lai reģistrētu sērijveidā pārbūvējamo transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

57.1.1. iesniegumu;

57.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

57.1.3. nepārbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

57.1.4. sērijveidā pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumu (10.pielikums);

57.1.5. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūves rezultātā tiek mainīts numurētais agregāts;

57.1.6. ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts par tādu transportlīdzekli, kas saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

57.2. lai reģistrētu individuāli pārbūvējamo transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

57.2.1. iesniegumu;

57.2.2. nepārbūvēta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

57.2.3. transportlīdzekļa tehniskās ekspertīzes aktu (izņemot gadījumu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu pārbūvi tehniskā ekspertīze pēc pārbūves nav jāveic) vai pārbūvēta sporta transportlīdzekļa tehnisko pasi (uzrāda tehniskās pases oriģinālu un iesniedz kopiju). Pārbūvēta sporta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Sporta";

57.2.4. izziņu par numurētā agregāta piederību vai kādu no šo noteikumu 56.1.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, ja pārbūves rezultātā tiek mainīts numurētais agregāts (izņemot 56.2.apakšpunktā minēto gadījumu);

57.2.5. ja transportlīdzeklis ir pārbūvēts par tādu transportlīdzekli, kas saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

57.3. motocikls, kurš reģistrēts ar blakusvāģi, izmantošanai ceļu satiksmē bez blakusvāģa nav jāpārreģistrē kā motocikls bez blakusvāģa;

57.4. nereģistrē transportlīdzekļa pārbūves, kuras neatbilst normatīvajos aktos par transportlīdzekļu pārbūvi atļautajām vai ir aizliegtas.

57.5. transportlīdzekli, kas ir vai tiks pārbūvēts par sporta transportlīdzekli var reģistrēt tikai Latvijas Motosporta federācijas vai Latvijas Automobiļu federācijas licencētam sportistam vai biedram, iesniedzot attiecīgās federācijas izsniegtu apliecinošu dokumentu;

57.6. ar transportlīdzekli, kuram veikta normatīvajos aktos noteikta aizliegta pārbūve, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts. Šāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda „Aizliegts ekspluatēt, veikta aizliegta pārbūve”.

 

XI. Reģistrācijas dokumentu un numura zīmju maiņa

58. Reģistrācijas dokumentu zudušā vietā izsniedz vai reģistrācijas dokumentu maina šādā kārtībā:

58.1. lai mainītu reģistrācijas dokumentu vai saņemtu jaunu zudušā vietā, iesniedz šādus dokumentus:

58.1.1. iesniegumu;

58.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, ja nepieciešama reģistrācijas apliecība nozaudētās vietā. Izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu nav nepieciešama, ja tiek mainīta reģistrācijas apliecība, tiek izsniegta jauna reģistrācijas apliecība nozagtās vietā, ja tiek iesniegts šo noteikumu 58.1.4.apakšpunktā minētais dokuments, kā arī ja tiek mainīta tirdzniecības numura karte, izmēģinājuma numura karte un izziņa par numurētā agregāta piederību;

58.1.3. reģistrācijas dokumentu (tā maiņas gadījumā). Reģistrācijas dokumentu maina, ja iesniedz reģistrācijas dokumentu, kuram var konstatēt veidlapas numuru, vai reģistrācijas dokumentu, kurš pēc sabojāšanas nav viengabala, bet ir iespējams identificēt, ka atsevišķās daļas ir no šī reģistrācijas dokumenta;

58.1.4. policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojāeju nepārvaramas varas iedarbības dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu);

58.2. izsniedzot jaunu reģistrācijas dokumentu zudušā vietā, transportlīdzekļu reģistrā izdara atzīmi par to, ka iepriekšējais uzskatāms par nederīgu.

59. Valsts reģistrācijas numura maiņu reģistrē šādā kārtībā:

59.1. lai reģistrētu valsts reģistrācijas numura maiņu, iesniedz šādus dokumentus:

59.1.1. iesniegumu;

59.1.2. reģistrācijas dokumentu;

59.1.3. numura zīmi(-es);

59.2. ja saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību ir nepieciešams izsniegt vai mainīt valsts reģistrācijas numuru un vienlaikus šim transportlīdzeklim tiek veikta tāda reģistrācija, kuru veicot numura zīmi(-es) jānodod CSDD, vai valsts reģistrācijas numura maiņu veic pirms transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam, valsts reģistrācijas numura maiņa var tikt veikta bez numura zīmes(-ju) izsniegšanas. Šādā gadījumā izsniedz tikai reģistrācijas apliecību, kurā norādīts piešķirtais valsts reģistrācijas numurs.

60. Numura zīmes zudušo vietā saņem šādā kārtībā:

60.1. lai saņemtu numura zīmes zudušo vietā, iesniedz šādus dokumentus:

60.1.1. iesniegumu;

60.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu (izņemot gadījumu, ja zudusi viena no divām numura zīmēm vai ja numura zīmes (zīmju) saņemšanai zudušo vietā iesniedz šo noteikumu 60.1.4.apakšpunktā minēto dokumentu). Tirdzniecības numura zīmju un izmēģinājuma numura zīmju izsniegšanai zudušo vietā nav jāiesniedz izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

60.1.3. reģistrācijas dokumentu;

60.1.4. policijas izziņu par numura zīmes(-ju) zādzības faktu vai attiecīgas institūcijas izziņu par numura zīmes(-ju) bojāeju nepārvaramas varas iedarbības dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu);

60.1.5. numura zīmi, ja zudusi viena no divām numura zīmēm;

60.2. numura zīmes(-ju) zudības gadījumā transportlīdzeklim piešķir citu valsts reģistrācijas numuru un izsniedz jaunu numura zīmi(-es), bet iepriekšējā kļūst nederīga un tai atbilstošo valsts reģistrācijas numuru turpmāk piešķirt aizliegts;

60.3. šajā punktā minētās prasības attiecināmas arī uz Latvijā reģistrēto transportlīdzekļu numura zīmēm, kuras neatbilst numura zīmju aprakstam un valsts standartam LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes".

 

XII. Operatīvā transportlīdzekļa, taksometra un autoveikala reģistrācija 

61. Operatīvo transportlīdzekli reģistrē šādā kārtībā:

61.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

61.1.1. iesniegumu;

61.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

61.1.3. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

61.1.4. normatīvajos aktos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisku apliecinājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu. Ja operatīvajam transportlīdzeklim nemainās īpašnieks (turētājs), bet kāda cita iemesla dēļ jāmaina reģistrācijas apliecība, jaunajā reģistrācijas apliecībā ierakstu par operatīvā transportlīdzekļa statusu veic bez atkārtota minētās amatpersonas apliecinājuma;

61.1.5. transportlīdzekļa nomas vai līzinga līgumu (uzrāda oriģinālu un iesniedz kopiju), ja operatīvā transportlīdzekļa statuss piešķirts transportlīdzeklim, kurš tiek nomāts vai ņemts līzingā. Šādā gadījumā juridisko personu, kuras transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, reģistrācijas apliecībā norāda kā turētāju;

61.2. kā operatīvā transportlīdzekļa turētāju atļauts norādīt tikai juridisko personu, kuras transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss;

61.3. transportlīdzeklis zaudē operatīvā transportlīdzekļa statusu saskaņā ar normatīvajos aktos par operatīvajiem transportlīdzekļiem noteiktās amatpersonas rakstisku apliecinājumu par operatīvā transportlīdzekļa statusa anulēšanu, ja mainās transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs (izņemot gadījumu, ja, mainoties īpašniekam, nemainās transportlīdzekļa turētājs, kura transportlīdzeklim ir piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss), kā arī tad, ja transportlīdzekļa aprīkojums vai krāsojums neatbilst valsts standarta LVS 63:1999 "Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums" prasībām. Šādā gadījumā transportlīdzekli noteiktā kārtībā pārreģistrē, dzēšot attiecīgo ierakstu reģistrācijas apliecībā;

61.4. lai reģistrētu transportlīdzekli, kurš zaudējis operatīvā transportlīdzekļa statusu, iesniedz izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu. 

62. Taksometru reģistrē šādā kārtībā:

62.1. lai saņemtu taksometra numura zīmes, iesniedz šādus dokumentus:

62.1.1. iesniegumu; 

62.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

62.1.3. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā papildus minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

62.1.4. normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem noteiktās institūcijas izdotu rakstisku dokumentu taksometra numura zīmju saņemšanai konkrētam transportlīdzeklim;

62.1.5. numura zīmes. Ja transportlīdzeklis agregātu numuru salīdzināšanai uzrādīts ar ārvalsts numura zīmēm, bet reģistrējot tās netiek nodotas, reģistrācijas iesniegumā norāda iemeslu, kāpēc numura zīmes netiek nodotas; 

62.2. pirms transportlīdzekļa, kuram reģistrētas taksometru numuru zīmes, noņemšanas no uzskaites atsavināšanai Latvijā, veicama numuru maiņa uz vispārējas izmantošanas numuru šo noteikumu 59.punkta noteiktajā kārtībā. Numuru maiņa nav jāveic, ja vienlaikus šim transportlīdzeklim reģistrē īpašnieka maiņu un transportlīdzekli reģistrē īpašumā personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodarbojas ar pasažieru pārvadāšanu ar taksometriem.

63. Autoveikalu reģistrē šādā kārtībā:

63.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

63.1.1. iesniegumu;

63.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

63.1.3. reģistrācijas apliecību, ja transportlīdzeklis reģistrēts Latvijā, vai attiecīgi šo noteikumu 38.punktā vai 39.1.apakšpunktā papildus minētos dokumentus, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā;

63.1.4. normatīvajos aktos par kārtību, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu, noteiktās institūcijas izdotu rakstisku dokumentu par autoveikala statusa piešķiršanu;

63.2. ja transportlīdzekli reģistrē kā autoveikalu, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Autoveikals".

 

XIII. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites

64. Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites ir transportlīdzekļa reģistrācija, kuru veic, lai varētu transportlīdzekli atsavināt, izvest no valsts pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, pārtraukt tā reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, izslēgt no transportlīdzekļu reģistra vai norakstīt. Transportlīdzekli noņemot no uzskaites atsavināšanai vai izvešanai no valsts, atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus vai izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā.

65. Pirms transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites veicama reģistrācijas apliecības maiņa, ja:

65.1. iesniedz reģistrācijas apliecību, kura nav ielaminēta hologrāfiskajos pretviltošanas vāciņos un ir bez hologrammas (izņemot gadījumus, ja veic transportlīdzekļa norakstīšanu, transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, vai noņemšanu no uzskaites vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju);

65.2. iesniedz transportlīdzekļa tehnisko pasi vai piekabes tehnisko talonu (izņemot gadījumu, ja veic transportlīdzekļa norakstīšanu vai noņemšanu no uzskaites vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju).

66. Transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

66.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

66.1.1. iesniegumu;

66.1.2. reģistrācijas apliecību;

66.2. noņemot transportlīdzekli no uzskaites atsavināšanai Latvijā, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties satiksmē 30 dienas". Minēto termiņu var pagarināt par 30 dienām vienu reizi, iesniedzot šo noteikumu 66.1.apakšpunktā minētos dokumentus, un par to izdara attiecīgu ierakstu reģistrācijas apliecībā "Pagarināts uz 30 dienām." Transportlīdzekli atļauts atsavināt arī pēc reģistrācijas apliecībā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ceļu satiksmē, transportlīdzeklis atkārtoti jāreģistrē, mainot reģistrācijas apliecību;

66.3. transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvest no Latvijas aizliegts. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 67.punktā minētās darbības. 

67. Transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas šādā kārtībā:

67.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

67.1.1. iesniegumu;

67.1.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, transportlīdzeklim saņem reģistrācijas apliecību šo noteikumu 58.punktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus veic īpašnieka maiņas reģistrāciju;

67.1.3. numura zīmi(-es). Ja numura zīmi(-es) nevar nodot, transportlīdzeklim atjauno numura zīmes šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus veic īpašnieka maiņas reģistrāciju;

67.1.4. īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

67.2. transportlīdzekli noņemot no uzskaites izvešanai no Latvijas, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LR";

67.3. lai ar transportlīdzekli, kurš noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, piedalītos ceļu satiksmē, veic šo noteikumu 73.punktā minētās darbības.;

67.4. ja transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī bez tā noņemšanas no uzskaites izvešanai no Latvijas un šo faktu apliecina attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments, transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites izvešanai no valsts CSDD var veikt bez reģistrācijas apliecības un numura zīmju iesniegšanas.

68. Ieķīlātu un neizpirktu transportlīdzekli, kuram transportlīdzekļu reģistrā ir dzēsta komercķīlas atzīme, noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

68.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

68.1.1. iesniegumu;

68.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

68.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, saņem jaunu reģistrācijas apliecību uz īpašnieka vārda šo noteikumu 58.punktā minētajā kārtībā. Reģistrācijas apliecību īpašnieka vārdā var atjaunot komercķīlas ņēmējs, papildus uzrādot ķīlas līguma oriģinālu un iesniedzot kopiju; 

68.1.4. komercķīlu reģistra izsniegtu lēmumu paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu. Šajā gadījumā papildus 66.2.apakšpunktā minētajām atzīmēm norāda "Lēmums paziņojumam par komercķīlas tiesības izlietošanas reģistrēšanu";

68.2. ķīlā ņemto transportlīdzekli nereģistrē uz ķīlas ņēmēja vārda, bet to var atsavināt, nododot realizācijai tirdzniecības uzņēmumam vai izsniedzot ieguvējam aktu par ieķīlāta un neizpirkta transportlīdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Ja ķīlas ņēmējs ir fiziska persona, aktam nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Ja ķīlas ņēmējs ir juridiska persona, aktu apliecina ar atbildīgās personas parakstu."

69. Transportlīdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā, pamatojoties uz izpildu dokumentu, šādā kārtībā:

69.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

69.1.1. iesniegumu;

69.1.2. izziņu par agregātu numuru salīdzināšanu;

69.1.3. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, iesniedz zvērināta tiesu izpildītāja vai tās valsts vai pašvaldības iestādes iesniegumu, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli. Šādā gadījumā izsniedz izziņu par konkrēta transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites;

69.1.4. izpildu dokumentu vai tā izdevēja apliecinātu izpildu dokumenta kopiju, vai arī zvērināta tiesu izpildītāja vai attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz transportlīdzekli) izsniegtu dokumentu, kurā ir atsauce uz konkrētu izpildu dokumentu;

69.2. noņemot no uzskaites transportlīdzekli, pamatojoties uz izpildu dokumentu, reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites atsavināšanai LR. Atļauts piedalīties satiksmē 30 dienas". 

70. Transportlīdzekli noņem no uzskaites norakstīšanai šādā kārtībā:

70.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

70.1.1. iesniegumu;

70.1.2. reģistrācijas apliecību;

70.1.3. numura zīmes;

70.1.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

70.1.5. likvidācijas sertifikātu vieglajam automobilim, kravas automobilim ar pilnu masu līdz 3500 kg, triciklam un kvadriciklam. Likvidācijas sertifikāts nav jāiesniedz, ja transportlīdzeklis ir iznīcināts, gājis bojā vai citu iemeslu dēļ transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmumam nav iespējams un ir iesniegts šo faktu apliecinošs dokuments, vai transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis atrodas meklēšanā vairāk nekā gadu. Ja transportlīdzeklis iznīcināts vai gājis bojā līdz 2004.gada 30.septembrim, šo faktu var apliecināt transportlīdzekļa īpašnieks;

70.2. ar norakstītu transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kuram izsniegts likvidācijas sertifikāts, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts;

70.3. norakstītu transportlīdzekli vai transportlīdzekli, kuram izsniegts likvidācijas sertifikāts, turpmāk reģistrēt kā transportlīdzekli aizliegts, izņemot gadījumu, ja tas norakstīts, pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra informāciju par transportlīdzekļa atrašanos meklēšanā;

70.4. ja transportlīdzekļa īpašnieks vēlas norakstāmā vai apstrādes uzņēmumam nododamā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru saglabāt reģistrācijai citam transportlīdzeklim, vispirms veic valsts reģistrācijas numura maiņu šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā;

70.5. noņemot transportlīdzekli no uzskaites norakstīšanai vai arī vēlāk, transportlīdzekļa īpašnieks var saņemt izziņu par numurētā agregāta piederību vai arī reģistrēt numurēto agregātu citam sev piederošam transportlīdzeklim, izņemot, ja likvidācijas sertifikāts nav iesniegts norakstīšanai 70.1.5.apakšpunktā minēto iemeslu dēļ;

70.6. ja reģistrācijas apliecība vai numura zīme(-es) netiek nodotas, kā arī ja apstrādes uzņēmums tās utilizējis pats, īpašnieks, noņemot transportlīdzekli no uzskaites norakstīšanai, iemeslu norāda iesniegumā. Iesniegumā papildu atzīmes neizdara, ja numura zīme(-es) nav izsniegta šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecība un numura zīmes nav jāatjauno;

70.7. transportlīdzekli var noņemt no uzskaites norakstīšanai arī bez šo noteikumu 70.1.apakšpunktā minēto dokumentu un numura zīmju iesniegšanas, ja CSDD saņemta informācija no ārvalsts reģistrācijas vai citas kompetentas iestādes par transportlīdzekļa iznīcināšanu vai bojāeju.

71. Transportlīdzekli noņem no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, šādā kārtībā:

71.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

71.1.1. iesniegumu;

71.1.2. reģistrācijas apliecību;

71.1.3. numura zīmi(-es). Ja numura zīmi(-es) nevar nodot, transportlīdzeklim numura zīmes atjauno šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus jāveic īpašnieka maiņas reģistrācija;

71.2. noņemot transportlīdzekli no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, transportlīdzekļu reģistrā par to izdara atzīmi „Reģistrācija pārtraukta”;

71.3. noņemot transportlīdzekli no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes, tiek atņemtas tiesības ar to piedalīties ceļu satiksmē;

71.4. lai transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izmantotu ceļu satiksmē, to atkārtoti reģistrē, dzēšot atzīmi par reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, un izsniedz numura zīmes;

71.5. pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nodotās numura zīmes tiek glabātas attiecīgajā CSDD nodaļā vienu gadu no reģistrācijas pārtraukšanas brīža. Šo termiņu pirms tā beigšanās vienu reizi var pagarināt vēl par gadu, iesniedzot iesniegumu un reģistrācijas apliecību;

71.6. ja transportlīdzekli noteiktajā numura zīmju uzglabāšanas termiņā reģistrē tajā pašā CSDD nodaļā, iespējams saņemt nodotās numura zīmes;

71.7. ja transportlīdzekli reģistrē pēc numura zīmju uzglabāšanas termiņa beigām vai citā CSDD nodaļā, iespējams saņemt to pašu valsts reģistrācijas numuru, izgatavojot numura zīmi(-es) no jauna, vai arī veikt valsts reģistrācijas numura maiņu;

71.8. transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, izvest no Latvijas aizliegts. Lai šādu transportlīdzekli izvestu no Latvijas, veic šo noteikumu 67.punktā minētās darbības.

71.9. ar transportlīdzekli, kura reģistrācija pārtraukta uz laiku, piedalīties ceļu satiksmē aizliegts.

72. Transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādā kārtībā:

72.1. transportlīdzekli izslēdz no transportlīdzekļu reģistra šādos gadījumos:

72.1.1. transportlīdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī un šo faktu apliecina informācija attiecīgās ārvalsts reģistrā, ja CSDD ir nodrošināta automatizēta pieeja attiecīgajam reģistram, vai attiecīgās ārvalsts reģistra izsniegts dokuments; 

72.1.2. transportlīdzeklim 5 gadus nav veikta valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu reģistrā ar šo transportlīdzekli nav veikta neviena reģistrācijas darbība;

72.1.3. transportlīdzekli norakstot;

72.2. transportlīdzekli no transportlīdzekļu reģistra izslēdz CSDD, transportlīdzekļu reģistrā izdarot atzīmi „Izslēgts no reģistra”; 

72.3. no transportlīdzekļu reģistra izslēgtu transportlīdzekli atjauno uzskaitē, veicot valsts tehnisko apskati vai reģistrāciju.

 

XIV. Transportlīdzekļu reģistrācijas speciālie gadījumi

73. Transportlīdzekli reģistrē, izsniedzot tranzīta numura zīmes, šādā kārtībā:

73.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim uzrāda reģistrācijas apliecību ar atzīmi par noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas, kā arī iesniedz šādus dokumentus:

73.1.1. iesniegumu;

73.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

73.1.3. īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

73.2. lai reģistrētu transportlīdzekli, Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim iesniedz šādus dokumentus:

73.2.1. iesniegumu;

73.2.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

73.2.3. tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

73.2.4. īpašuma tiesības apliecinošā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja dokumentā, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus, norādīts iepriekšējais īpašnieks;

73.3. tranzīta numura zīmju derīguma termiņš ir 30 dienas. Šis termiņš tiek norādīts tranzīta numura kartē;

73.4. ja transportlīdzeklis noteiktā termiņā nav izvests no valsts, tam atkārtoti tranzīta numura zīmes nepiešķir. 

74. No ārvalstīm uz laiku ievestu transportlīdzekli Latvijā reģistrē šādā kārtībā:

74.1. lai reģistrētu transportlīdzekli, iesniedz šādus dokumentus:

74.1.1. iesniegumu;

74.1.2. izziņu par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

74.1.3. ārvalsts reģistrācijas dokumentu vai jaunam, agrāk nereģistrētam transportlīdzeklim – transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izdotu dokumentu, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus;

74.1.4. īpašuma vai turējuma tiesības apliecinošu dokumentu – personai, kura ievedusi transportlīdzekli, kas nav reģistrēts šai personai;

74.1.5. dokumentu par to, ka transportlīdzekļa ievešana Eiropas Savienībā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā;

74.1.6. turējuma gadījumā – nomas līguma vai pilnvaras transportlīdzekļa lietošanai kopiju (uzrādot oriģinālu). Ja ārvalstīs reģistrētā transportlīdzekļa turētājs ir persona, kuras deklarētā dzīvesvieta (atrašanās vieta) ir Latvijā, pilnvarojumam lietot fiziskai personai piederošu transportlīdzekli ir obligāts zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums. Pilnvarojumu lietot juridiskai personai piederošu transportlīdzekli var apliecināt arī pats īpašnieks;

74.1.7. numura zīmes (ja tādas ir);

74.1.8. ja transportlīdzeklis saskaņā ar likumu "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" ir apliekams ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli, – dokumenta par nodokļa samaksu kopiju (uzrādot oriģinālu);

74.2. uz laiku reģistrē transportlīdzekļus, kuri pastāvīgi ir vai tiks reģistrēti ārvalstīs un kuri ievesti Latvijā uz laiku, bez nodoma tos reģistrēt Latvijā pastāvīgi. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku". Transportlīdzekļus, kuru pastāvīga reģistrācija Latvijā ir aizliegta, atļauts reģistrēt vienu reizi uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Ievests uz laiku. Aizliegts reģistrēt Latvijā pastāvīgi". Šis nosacījums neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs;

74.3. noteikumu 74.1.apakšpunktā minētos dokumentus un numura zīmes uzglabā attiecīgajā CSDD nodaļā. Reģistrāciju pamatojošo dokumentu lietā tiek saglabātas šo dokumentu kopijas;

74.4. noņemot transportlīdzekli no uzskaites izvešanai no Latvijas, iesniedz šo noteikumu 67.punktā minētos dokumentus, pretim saņemot glabāšanā nodotos dokumentus un numura zīmes. Minētās darbības veic tajā CSDD nodaļā, kurā nodoti ārvalsts dokumenti un numura zīmes. 

75. Transportlīdzekli, kuram piešķirts diplomātiskais valsts reģistrācijas numurs, reģistrē un diplomātiskās numura zīmes minētajam transportlīdzeklim izsniedz CSDD Rīgas nodaļā. Lai šādu transportlīdzekli noņemtu no uzskaites, atsavinātu vai veiktu tam valsts reģistrācijas numura maiņu, diplomātiskās numura zīmes nodod CSDD Rīgas nodaļā. Visos minētajos gadījumos, lai reģistrētu transportlīdzekli, papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem iesniedz Ārlietu ministrijas notu, kurā norādīts īpašnieks, dati par attiecīgo transportlīdzekli, nepieciešamā reģistrācijas darbība un piešķiramā numura zīme. Lai reģistrētu transportlīdzekli, var iesniegt ārvalstīs izsniegtu īpašuma tiesības un transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

76. Lai transportlīdzeklim reģistrētu vēsturiskā spēkrata statusu (turpmāk – vēsturiskais spēkrats), papildus šajos noteikumos minētajiem dokumentiem iesniedz valsts aģentūras "Rīgas Motormuzejs" izsniegtu vēsturiskā spēkrata statusu apliecinošu dokumentu. Transportlīdzekļa, kuram piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Vēsturiskais spēkrats". Ja vēsturiskā spēkrata īpašuma tiesības nav juridiski pierādītas, to reģistrē Latvijas Antīko automobiļu kluba (turpmāk – LAAK) vai tā biedru lietošanā, kā īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu iesniedz LAAK tehniskās komisijas izsniegtu vēsturiskā spēkrata reģistrācijas iesniegumu. Šādā gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības sadaļā "Īpašnieks" norāda LAAK vai tā biedru, bet sadaļā "Piezīmes" papildus norāda "Aizliegts atsavināt".

77. Šajos noteikumos neatrunātos gadījumos un izņēmuma gadījumos jautājumu par transportlīdzekļa reģistrāciju izskata un lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par administratīvo aktu izdošanu pieņem CSDD.

78. Transportlīdzekļa reģistrācijai iesniegtos dokumentus glabā tajā CSDD nodaļā, kurā transportlīdzeklis vai numurētais agregāts reģistrēts.

79. CSDD ne retāk kā reizi divos mēnešos informē attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts transportlīdzekļu reģistru, ja Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis, kura reģistrācijai iesniegts šīs valsts izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments.

 

XV. Noslēguma jautājums

80. Šajos noteikumos paredzētajos gadījumos CSDD izsniegtās mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības vietā personai ir tiesības iesniegt CSDD izsniegtu atpūtas kuģa vadītāja apliecību.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1999.gada 29.aprīļa Direktīvas 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 

Vīza: valsts sekretārs N.Freivalds 

 

17.03.2009 11:45

8749

Jānis Golubevs

67025701

Janis.Golubevs@csdd.gov.lv

 

 

Novērtē ziņu:   (Vidējais: 3.75)
TAVS KOMENTĀRS
Tavs vārds:
(netiks publicēts)
Tavs e-pasts:
Tava mājaslapa:
Tavs komentārs:
NODERĪGAS SAITES
APTAUJA
Cik Tu būtu gatavs maksāt par indulgenci (tiesībām) vienu gadu pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu par 40 km/h, ja šāda iespēja oficiāli būtu pieejama par samaksu?