Header
ZIŅAS
MEKLĒT
IETEIKTIE AUTO NUMURI

Auto numura zīme AA72

Auto numura zīme GP888

Auto numura zīme EN1000

IETEIKTIE TELEFONA NUMURI
IETEIKTIE DOMĒNI

ddx.lv

IETEIKTĀS IZSOLES UN SLUDINĀJUMI
Ziņas » Domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas noteikumi
Domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas noteikumi
Publicēts: 06/09/2009 23:16. Autors: Numur1.lv
Domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas noteikumi

Jaunie domēnu reģistrācijas un lietošanas noteikumi .lv zonas augstākā līmeņa domēnu reģistrācijai stājās spēkā 2009. gada 1. jūlijā. Tagad tie ir ievērojami liberālāki un vairs nav nepieciešams dibināt biedrības, lai likumīgi reģistrētu kādu iekārotu domēna vārdu, ko tā likumīgais saimnieks, (lasi: uzņēmums ar identisku nosaukumu) nebija reģistrējis. Tagad viss ir mainījies - kas pirmais piesaka, tas pirmais reģistrē domēnu. Daži izņēmumi gan saglabāti, tālab piedāvājam domēnu reģistrēšanas noteikumu pilnu tekstu.

Domēnu izsoles  Domēnu pirkšana  Domēna vārdu pārdošana

 

Domēnu reģistrācijas un lietošanas noteikumi

 

1. Lietotie termini


1.1. Administratīvā kontaktpersona – fiziska persona, kuru domēna vārda lietotājs norādījis kā personu, kas veic ar domēna vārda lietošanu saistītās administratīvās funkcijas. 

1.2. Domēna vārda atslēgšana – domēna vārda tehniskās informācijas bloķēšana Reģistrā.

1.3. Domēna vārda dzēšana – līguma par domēna vārda lietošanu izbeigšana un domēna vārda dzēšana Reģistrā.

1.4. Domēna vārda lietošanas tiesības – saskaņā ar līgumu iegūtas tiesības izmantot domēna vārdu. 

1.5. Domēna vārda lietošanas tiesību apturēšana – lietošanas tiesību ierobežošana, līgumā noteiktajos gadījumos nosakot aizliegumu mainīt domēna vārda lietotāju.

1.6. Domēna vārda lietošanas tiesību nodošana – esošā domēna vārda lietotāja darbība vai noteikta fakta iestāšanās, ar kuru domēna vārda lietošanas tiesības tiek nodotas citai personai.

1.7. Domēna vārda lietošanas tiesību pagarinājums – līguma darbības termiņa pagarināšana, veicot maksājumu par nākamo domēna vārda lietošanas tiesību periodu.

1.8. Domēna vārda lietotājs – fiziska persona, juridiska persona vai cits tiesību subjekts, kas Reģistrā norādīta kā domēna vārda lietotājs.

1.9. Domēna vārda pieteicējs – fiziska persona, kas savā vārdā vai kā domēna vārda lietotāja pilnvarota persona piesaka reģistrācijai vēlamo domēna vārdu, aizpildot domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

1.10. Domēna vārda reģistrācija – domēna vārda reģistrācijas pieteikuma apstiprināšana un domēna vārda datu ierakstīšana Reģistrā. 

1.11. Domēna vārda reģistrācijas pieteikums – izvēlētais domēna vārds un ar to saistīto datu kopums, kas tiek iesniegts Reģistra turētājam, izmantojot NIC Klientu tiešsaistes sistēmu.

1.12. Domēna vārds – pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas reprezentē ciparu formā izteiktu tīkla adresi. 

1.13. Latviskais domēna vārds – domēna vārds, kurā izmantots vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).

1.14. Maksātājs – fiziska persona, juridiska persona vai cita veida tiesību subjekts, kuru domēna vārda lietotājs norādījis kā personu, kas veic norēķinus par domēna vārda lietošanas tiesībām.

1.15. NIC – Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” Tīkla risinājumu daļa, Reģistra turētājs.

1.16. Noteikumi – domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā līmeņa domēnā .lv, kas nosaka domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas kārtību augstākā līmeņa domēnā .lv un vispārējos otrā līmeņa domēnos. Noteikumi neattiecas uz domēna vārdu reģistrācijas un lietošanas kārtību vispārējos otrā līmeņa domēnos .mil.lv un .gov.lv, kuros kārtību nosaka par šo domēnu administrēšanu atbildīgās institūcijas.

1.17. Pārejas periods – noteikts periods, kura laikā domēna vārds ir atslēgts un nav pieejams jaunai reģistrācijai. Šajā periodā domēna vārda lietotājam ir iespēja pagarināt lietošanas tiesības. 

1.18. Reģistra turētājs – Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”, kas izveidojis, uztur un atjauno publiski pieejamu datu bāzi ar informāciju par augstākā līmeņa domēnu .lv un nodrošina nepārtrauktu domēna vārdu sistēmas funkcionēšanu un pieejamību interneta lietotājiem Latvijā un ārpus tās.

1.19. Reģistrācijas paziņojums – Reģistra turētāja izsūtīta e-pasta vēstule domēna vārda pieteicējam, kas apstiprina domēna vārda reģistrāciju.

1.20. Reģistratūra – persona, kas noslēgusi līgumu ar Reģistra turētāju un kas sniedz domēna vārdu reģistrācijas starpniekpakalpojumus, reģistrējot domēna vārdus kā pilnvarotā persona savu klientu vārdā.

1.21. Reģistrs – visu .lv augstākā līmeņa domēnā reģistrēto domēna vārdu datu bāze.

1.22. Tehniskā kontaktpersona – fiziska persona, kuru domēna vārda lietotājs norādījis kā personu, kas veic ar domēna vārda lietošanu saistītās tehniskās funkcijas.

1.23. Sistēma – NIC Klientu tiešsaistes sistēma, kurā reģistrēti Sistēmas lietotāji var veikt domēna vārda reģistrāciju un administrēšanu.

1.24. Sistēmas lietotājs – fiziska persona, kas ir reģistrējusies Sistēmā.

1.25. Tradicionālais domēna vārds – domēna vārds, kurā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti, cipari un defise “-“. 

1.26. Vispārējs otrā līmeņa domēns – otrā līmeņa domēns (.com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv vai .id.lv), kurā domēna vārdi tiek piešķirti noteiktām personu grupām atkarībā no domēna vārda izmantošanas mērķa. 

1.27. WHOIS serviss – pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi informācijai par reģistrētajiem domēna vārdiem, to lietotājiem, administratīvajām un tehniskajām kontaktpersonām (piem. http://www.nic.lv/DNS/whois_text.php).

 

2. Līguma mērķis

Šis līgums par domēna vārda lietošanas tiesībām tiek noslēgts starp Reģistra turētāju un Domēna vārda lietotāju ar mērķi noteikt savstarpējās saistības, informācijas apmaiņas un pakalpojuma apmaksas kārtību.

 

3. Līguma Puses

3.1. Domēna vārda lietotājs

3.1.1 Augstākā līmeņa domēnā .lv reģistrēta domēna vārda lietotājs var būt:

3.1.1.1 Latvijā reģistrēts komersants ar brīdi, kad tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā; 

3.1.1.2 Latvijas valsts vai pašvaldību iestāde ar brīdi, kad tā ir nodibināta; 

3.1.1.3 nodibinājums, aģentūra, biedrība vai cits tiesību subjekts, kas ir nodibināts Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar nodibināšanas brīdi;

3.1.1.4 fiziska persona;

3.1.1.5 ārpus Latvijas Republikas reģistrēts komersants vai organizācija ar reģistrācijas brīdi.

3.1.2 Ja Noteikumu 3.1.1. punktā minēto personu vārdā domēna vārdu piesaka Reģistratūra vai cita pilnvarota persona, tad kā domēna vārda lietotāju norāda personu, kuras vārdā domēna vārds tiek pieteikts.

3.2. Reģistra turētājs – Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”.

 

4. Līguma priekšmets

Reģistra turētājs un domēna vārda lietotājs, kuru pārstāv domēna vārda pieteicējs, noslēdz šo līgumu par domēna vārda lietošanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

 

5. Domēna vārdu reģistrācijas vispārīgie principi

5.1. Domēna vārdu reģistrāciju augstākā līmeņa domēnā .lv un tā otrā līmeņa vispārējos domēnos .com.lv, .org.lv, .edu.lv, .net.lv, .asn.lv, .conf.lv un .id.lv regulē šie Noteikumi. 

5.2. Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā.

5.3. Domēna vārda lietošanas tiesības uz laiku, kas ir ne mazāks par vienu gadu, tiek piešķirtas personai, kura Noteikumos noteiktajā kārtībā ir iesniegusi vai kuras vārdā ir iesniegts  domēna vārda reģistrācijas pieteikums un kura pēc domēna vārda reģistrācijas nodrošinājusi apmaksu par domēna vārda lietošanas tiesībām.

5.4. Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav piešķirtas citai personai un kuri atbilst spēkā esošo normatīvo aktu un Noteikumu prasībām.

5.5. Persona var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu.

5.6. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par izvēlētā domēna vārda atbilstību šiem Noteikumiem.

 

6. Domēna vārda veidošana

6.1. Domēna vārda forma:

6.1.1 tradicionālajā domēna vārdā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras), cipari un defise;

6.1.2 veidojot tradicionālo domēna vārdu, burti ar diakritiskajām zīmēm jāaizstāj ar atbilstošajiem burtiem bez diakritiskajām zīmēm. Īpašās rakstu zīmes, atstarpes un pieturzīmes pilnībā jāsvītro no domēna vārda vai jāaizstāj ar defisi “-“.

6.1.3 latviskajā domēna vārdā ir jāizmanto vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).

6.2. Domēna vārda saturs:

6.2.1 domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības; 

6.2.2 kā domēna vārdu nereģistrē rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem;

6.2.3 personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

6.3. Domēna vārda reģistrācijas tehniskās prasības:

6.3.1 domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem;

6.3.2 defisi “-“ nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās;

6.3.3 ja reģistrācijas laikā netiek norādīta eksistējoša IP adrese, domēna vārds tiek piesaistīts pagaidu IP adresei 92.240.65.139.

 

7. Domēna vārda reģistrācija

7.1. Domēna vārda reģistrācijas pieteikums

7.1.1 Domēna vārda lietošanas tiesību iegūšanu piesaka, Sistēmā aizpildot un iesniedzot domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

7.1.2 Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par Reģistra turētājam iesniegtās informācijas aktualitāti un pareizību.

7.1.3 Domēna vārda lietotājam ir jābūt sasniedzamam, izmantojot domēna vārda kontaktinformāciju.

7.2. Domēna vārda reģistrācijas pieteikuma izskatīšana

7.2.1 Pēc domēna vārda reģistrācijas pieteikuma saņemšanas Reģistra turētājs to izskata vienas dienas laikā. 

7.2.2 Reģistra turētājs izskata domēna vārdu reģistrācijas pieteikumus to saņemšanas secībā.

7.2.3 Pārbaudot domēna vārda atbilstību noteikumiem, Reģistra turētājs pārliecinās, vai:

7.2.3.1 pareizi un pilnīgi aizpildīts domēna vārda reģistrācijas pieteikums;

7.2.3.2 izvēlētais domēna vārds atbilst Noteikumu 6.1. un 6.3. punktam.

7.2.4 Reģistra turētājs reģistrē domēna vārdu un izsūta reģistrācijas paziņojumu uz domēna vārda pieteicēja e-pasta adresi. 

7.2.5 Reģistra turētājam ir tiesības atteikt domēna vārda reģistrāciju, nosūtot paziņojumu par reģistrācijas atteikumu un tā iemeslu uz domēna vārda pieteicēja e-pasta adresi, ja:

7.2.5.1 domēna vārda reģistrācijas pieteikums Noteikumu 7.2.3. punktā minētajā kārtībā ir atzīts par neatbilstošu;

7.2.5.2 Reģistra turētājs konstatē pieteiktā domēna vārda neatbilstību Noteikumu 6.2.2. vai 6.2.3. punktam;

7.2.5.3 nav saņemta maksa par attiecīgajam domēna vārda lietotājam vai maksātājam iepriekš reģistrētiem domēna vārdiem. Šajā gadījumā Reģistra turētājam pirms domēna vārda reģistrācijas ir tiesības prasīt priekšapmaksu.

7.3. Domēna vārda datu publiskā pieejamība

7.3.1 No domēna vārda reģistrācijas brīža informācija par domēna vārdu ir pieejama WHOIS servisā un Sistēmā.

7.3.2 Ja domēna vārda kontaktpersona ir fiziska persona, tās vārds un uzvārds netiek publiskoti WHOIS servisā.

 

8. Domēna vārda lietošanas tiesību apmaksa

8.1. Domēna vārda lietošanas tiesību reģistrācijas pieteikuma iesniegšana un reģistrācijas paziņojuma izsūtīšana domēna vārda lietotājam ir uzskatāma par līguma noslēgšanu starp domēna vārda lietotāju un Reģistra turētāju un ir pamats rēķina izrakstīšanai par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām uz reģistrācijas pieteikumā norādīto periodu.

8.2. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu maksājumu veikšanu. Rēķina nesaņemšana nav attaisnojošs iemesls apmaksas neveikšanai noteiktajā termiņā. Veiktie maksājumi netiek atmaksāti.

8.3. Latvijas valsts vai pašvaldību iestādei ir tiesības reģistrēt vienu domēna vārdu bez maksas uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt bezmaksas lietošanas periodu.

8.4. Latvijā dzīvojoša fiziska persona ir tiesīga reģistrēt vienu domēna vārdu vispārīgajā otrā līmeņa domēnā .id.lv bez maksas uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt bezmaksas lietošanas periodu.

8.5. Maksa par domēna vārda reģistrāciju noteikta Noteikumu 8.11. punktā. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķina oriģināls pieejams Sistēmā, domēna vārda lietotājam, administratīvai kontaktpersonai vai maksātājam autorizējoties Sistēmā ar lietotāja vārdu un paroli.

8.6. Rēķins par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām ir jāapmaksā 14 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. 

8.7. Rēķins par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām tiek sūtīts maksātājam pieteikuma formā vai Sistēmā norādītā veidā. Maksātājam, kas ir fiziska persona, rēķins tiek sūtīts pa e-pastu.

8.8. Vienu mēnesi pirms apmaksātā lietošanas tiesību perioda beigām Reģistra turētājs sagatavo rēķinu par lietošanas tiesību pagarinājumu un nosūta to maksātājām. 

8.9. Ja rēķinā norādītajā termiņā maksājums nav saņemts, Reģistra turētājs izsūta atgādinājuma e-pasta vēstuli uz visām domēna vārdam piesaistīto personu e-pasta adresēm.

8.10. Ja maksājums nav saņemts 7 dienu laikā no atgādinājuma e-pasta vēstules izsūtīšanas dienas, Reģistra turētājs atslēdz domēna vārdu. 30 dienu laikā no atslēgšanas dienas domēna vārda lietotājs var pagarināt lietošanas tiesības. Ja šajā laikā apmaksa nav saņemta, Reģistra turētājs dzēš domēna vārdu, un domēna vārds kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.

8.11. Domēna vārda lietošanas tiesību apmaksas minimālais periods ir 1 gads. Maksa par domēna vārdu lietošanas tiesībām ir:

Maksa par domēnu vārdu lietošanu

 

9. Domēna vārda reģistrācijas atcelšana

9.1. Domēna vārda lietotājam ir tiesības atcelt domēna vārda reģistrāciju, rakstveidā informējot par savu lēmumu Reģistra turētāju. Izmantojot Sistēmā piedāvāto iespēju atteikties no domēna vārda lietošanas tiesībām, Sistēmā sagatavotais iesniegums jāizdrukā, jāparaksta un jāiesniedz Reģistra turētājam.

9.2. Reģistra turētājam ir tiesības atcelt domēna vārda reģistrāciju, ja:

9.2.1 ir saņemts domēna vārda lietotāja iesniegums par domēna vārda reģistrācijas atcelšanu; 

9.2.2 Reģistra turētājam iesniegtie dati ir nepareizi vai nepatiesi;9.2.3 domēna vārda lietotājs ir pārkāpis Noteikumus.

9.3. Juridiskas personas vai cita tiesību subjekta, kas ir domēna vārda lietotājs, likvidācijas gadījumā tā lietošanā esošā domēna vārda reģistrācija tiek atcelta pēc likvidācijas fakta reģistrēšanas (piemēram, Komercreģistrā), ja līdz tam nav saņemts rakstveida pieprasījums par citām darbībām.

 

10. Domēna vārda lietošanas tiesību nodošana

10.1. Domēna vārda lietotājam ir tiesības nodot domēna vārda lietošanas tiesības citai personai:

10.1.1 Sistēmā sagatavojot, izdrukājot, parakstot un iesniedzot pieteikumu Reģistra turētājam; vai 

10.1.2 iesniedzot rakstiski sagatavotu pieteikumu Reģistra turētājam.

10.2. Fiziskas personas nāves gadījumā uz šīs personas vārda reģistrētā domēna vārda lietošanas tiesības ir tiesīgi iegūt šīs personas mantinieki normatīvos aktos noteiktā kārtībā, apmaksātā domēna vārda lietošanas perioda laikā paziņojot par savu nodomu Reģistra turētājam un veicot visus turpmākos maksājumus par domēna vārda lietošanas tiesībām līdz mantojuma apstiprināšanai. Domēna vārda lietošanas tiesību apmaksa nerada samaksājušajam mantiniekam priekšrocības attiecībā pret pārējiem mantiniekiem.

10.3. Reģistra turētāja pienākums ir veikt domēna vārda lietotāja maiņu:

10.3.1 ja saņemts iesniegums no domēna vārda lietotāja;

10.3.2 ja saņemts likumīgā spēkā stājies tiesas vai šķīrējtiesas spriedums.

10.4. Jaunais domēna vārda lietotājs, pieņemot un lietojot domēna vārdu, pārņem iepriekšējā domēna vārda lietotāja saistības attiecībā uz noslēgto līgumu un ievēro Noteikumus.

 

11. Datu maiņa

11.1. Reģistra turētājs veic domēna vārda datu maiņu, pamatojoties uz domēna vārda kontaktpersonu:

11.1.1 Sistēmā pieteiktajām izmaiņām, kas tiek ieviestas automātiski ne ilgāk kā 30 minūšu laikā, 

11.1.2 rakstveida pieteikumā vai e-pastā pieteiktajām izmaiņām, kas tiek ieviestas ne ilgāk kā trīs darba dienu laikā.

11.2. Sistēmas lietotājs ir tiesīgs veikt datu maiņu Sistēmā atbilstoši savam kontaktpersonas statusam un Sistēmā pieļaujamajām darbībām saskaņā ar NIC Klientu tiešsaistes sistēmas lietošanas noteikumiem.

 

12. Iesniegumu izskatīšana

12.1. Saņemot Reģistra turētāja atteikumu reģistrēt domēna vārdu, domēna vārda pieteicējam ir tiesības atkārtoti vērsties pie Reģistra turētāja.

12.2. Rakstveida iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus Reģistra turētājs izskata 15 dienu laikā. Ja ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, tad izskatīšanas laiks var tikt pagarināts vēl par 15 dienām.

 

13. Strīdu risināšana

13.1. Domēna vārda lietotāja pienākums ir pārliecināties, ka izvēlētais domēna vārds tā reģistrēšanas brīdī nepārkāpj Noteikumus. 

13.2. Domēna vārda lietotājs, aizpildot un nosūtot domēna vārda reģistrācijas veidlapu, apliecina iesniegto datu pareizību un faktu, ka izvēlētais domēna vārds neaizskar citu personu likumiskās intereses.

13.3. Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par visiem strīdiem, kas var rasties domēna vārda lietošanas sakarā. Visi strīdi par jau reģistrētajiem domēnu vārdiem tiek risināti vispārējās jurisdikcijas tiesās vai šķīrējtiesā Latvijas Republikā normatīvos aktos noteiktā kārtībā, piedaloties domēna vārda lietotājam un apstrīdošajai pusei.

 

14. Domēna vārda lietošanas tiesību apturēšana

14.1. Reģistra turētājs aptur domēna vārda lietošanas tiesības:

14.1.1 ja saņemts atbilstošs pieprasījums no domēna vārda lietotāja;

14.1.2 ja saņemts pieprasījums no kompetentas iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

14.1.3 ja saņemta informācija par strīda par domēna vārda lietošanas tiesībām izskatīšanu tiesā.

14.2. Domēna lietošanas tiesību apturēšana ir spēkā līdz saņemta rakstiska vienošanās starp strīdā iesaistītajām pusēm, tiesas vai šķīrējtiesas spriedums vai kompetentās iestādes lēmums.

 

15. Reģistra turētāja ziņojumi un brīdinājumi

15.1. Reģistra turētājs nodrošina savā tīmekļa vietnē (www.nic.lv) šādu publiski pieejamu informāciju:

15.1.1 noteikumi domēna vārdu lietošanas tiesību iegūšanai augstākā līmeņa domēnā “.lv”;

15.1.2 maksa par domēna vārda reģistrāciju un uzturēšanu augstākā līmeņa domēnā “.lv”;

15.1.3 Reģistra turētāja kontaktinformācija;

15.1.4 reģistrēto domēna vārdu dati WHOIS servisā.

15.2. Reģistra turētājs saziņai ar domēna vārda kontaktpersonām izmanto e-pastu, tai skaitā, lai informētu:

15.2.1 par rēķinā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu;

15.2.2 par iesniegtās domēna vārda reģistrācijas formas apstiprinājumu vai atteikumu.

 

16. Reģistra turētāja noteikumu spēkā stāšanās un grozīšana

16.1. Noteikumi stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.

16.2. Noteikumi aizstāj 2004. gada 1. jūnija Vispārīgos noteikumus domēna vārda lietošanas tiesību iegūšanai un Domēna vārdu strīdu risināšanas noteikumus “.lv” augstākā līmeņa domēnu reģistrā.

16.3. Reģistra turētājam ir tiesības grozīt Noteikumus, informējot domēna vārda lietotāju ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, publicējot informāciju savā tīmekļa vietnē (www.nic.lv). Noteikumu grozījumi neietekmē domēna vārda lietošanas tiesību termiņu. Ja domēna vārda lietotājs nepiekrīt Noteikumu grozījumiem, tas ar attiecīgu iesniegumu informē Reģistra turētāju. Šādā gadījumā līgums par domēna vārda lietošanu uzskatāms par izbeigtu, un Reģistra turētājs atceļ visu domēna vārda lietotājam reģistrēto domēna vārdu reģistrāciju vai atsevišķu domēna vārdu reģistrāciju, ja domēna vārda lietotājs savā iesniegumā ir norādījis, attiecībā uz kuriem domēna vārdiem tas vēlas saglabāt reģistrāciju un piekrīt Noteikumu grozījumiem.

Domēnu izsoles  Domēnu pirkšana  Domēna vārdu pārdošana

 

Novērtē ziņu:   (Vidējais: 2.67)
KOMENTĀRI
Roberts / 03/07/2015 11:54
Ļoti noderīgs un informatīvs raksts, paldies!
TAVS KOMENTĀRS
Tavs vārds:
(netiks publicēts)
Tavs e-pasts:
Tava mājaslapa:
Tavs komentārs:
NODERĪGAS SAITES
APTAUJA
Cik Tu būtu gatavs maksāt par indulgenci (tiesībām) vienu gadu pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu par 40 km/h, ja šāda iespēja oficiāli būtu pieejama par samaksu?