Header
IETEIKTIE AUTO NUMURI

Auto numura zīme JG777

Auto numura zīme VC41

Auto numura zīme AA556

IETEIKTIE TELEFONA NUMURI
IETEIKTĀS IZSOLES UN SLUDINĀJUMI
Lietošanas noteikumi

Izsoļu un sludinājumu portāla Numur1.lv lietošanas noteikumi
(spēkā no 2009. gada 1. augusta)

 

1.    Noteikumos izmantotie termini

1.1.    Noteikumi – šeit un zemāk aprakstītie portāla www.Numur1.lv lietošanas noteikumi.
1.2.    Portāls – globālā tīmekļa vietne www.numur1.lv, kas tehniski paredzēta tiešsaistes izsoļu rīkošanai, sludinājumu pievienošanai.
1.3.    Lietotājs – ikviena juridiska vai fiziska persona - interneta lietotājs, kas lieto jebkuru Portāla servisu jebkurā apjomā.
1.4.    Pieejas rekvizīti – lietotājvārds un parole, kas Lietotājam nepieciešami paplašinātai Portāla funkcionalitātes izmantošanai
1.5.    Nereģistrēts lietotājs –juridiska vai fiziska persona - interneta lietotājs, kas lieto Portāla servisu, neizmantojot Pieejas rekvizītus.
1.6.    Reģistrēts lietotājs – juridiska vai fiziska persona - interneta lietotājs, kas reģistrējies Portālā un lieto tā servisus, kas pieejami izmantojot Pieejas rekvizītus
1.7.    Piedāvājums – Portālā publicēts jebkuras darījumu kategorijas (pirkšanas, pārdošanas, maiņas un tml.) sludinājums vai izsole.
1.8.    Darījuma objekts – lieta, dzīva būtne, prece vai pakalpojums, kas publicēts Piedāvājumā.
1.9.    Izsole – Pircēju sacensība par Darījuma objektu, kurā uzvar Pircējs, kurš apsolījis augstāko cenu par Darījuma objektu.
1.10.  Pārdevējs – Portāla Lietotājs, Darījuma objekta valdītājs, īpašnieks.
1.11.  Pircējs – Portāla Lietotājs, Darījuma objekta pircējs, likmju veicējs Izsolē.
1.12.  Atsauksme – Izsoles dalībnieku – Pārdevēja vai Pircēja (Izsoles uzvarētāja) atsauksme par otra Izsoles dalībnieka rīcības, Darījuma objekta vai norēķinu atbilstību šiem Noteikumiem.
1.13.  BLACKLIST – īpašs Lietotāja statuss, kuru nosaka īpaša Izsoles noteikumu pārkāpumu uzskaites sistēma, kas izveidota ar mērķi sniegt pārējiem Lietotājiem informāciju par Lietotāja darījumu kultūras vēsturi.

2.    Vispārējie noteikumi

2.1.    Portāls uztur un nodrošina virtuāli-tehnisko vidi Izsoļu un sludinājumu Piedāvājumu publicēšanai un Izsoļu virtuālai organizēšanai, kā arī cita satura Piedāvājumu publicēšanai Portālā.
2.2.    Noteikumi ir pielīdzināmi distances līgumam un nosaka Portāla lietošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visiem Portāla Lietotājiem.
2.3.    Nospiežot pogu “Reģistrēties”, Portāla reģistrācijas pirmajā solī http://www.numur1.lv/mans-numur1/registracija vai pabeidzot jebkāda Darījuma objekta pievienošanu Portālā, Lietotājs pilnībā apliecina, ka tas ir izlasījis šos Noteikumus, sapratis tos un apņemas tos ievērot tā it kā tos būtu rakstījis pats Lietotājs.
2.4.    Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, tā pienākums ir nekavējoties pārtraukt Portāla lietošanu un pamest to.
2.5.    Lietotājs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona. Juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā un uzņemties tās vārdā tiesības un pienākumus.
2.6.    Lietotājs, reģistrējoties Portālā, apliecina, ka tas piekrīt personas datu apstrādei šajos noteikumos paredzēto darbību nodrošināšanai, kārtībā kādu nosaka LR normatīvie akti.
2.7.    Lietotājs, reģistrējoties Portālā, apliecina, ka tas piekrīt saņemt servisa ziņojumus uz reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi, kas saistīti ar Piedāvājumu publicēšanu Portālā.
2.8.    Lietotājs, reģistrējoties Portālā, apliecina, ka tas piekrīt nodot savus reģistrācijas formā norādītos kontaktdatus citiem Portāla lietotājiem, gadījumos, kas saistīti ar dalību Izsolēs un citos gadījumos, kas izriet no Portāla funkcionalitātes.
2.9.    Lietotājs, reģistrējoties Portālā, apliecina, ka tas piekrīt saņemt reklāmas paziņojumus uz sludinājumā norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru, ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā mēnesī.

2.10. Jebkurš teksts Portālā publicējams tikai un vienīgi latviešu valodā.

3.    Portāla tiesības un pienākumi

3.1.    Portālu uztur un attīsta SIA FOCUS GROUP, reģ. nr. LV50003959271, Jūrmalā, Lašu ielā 6/1, LV-2010
3.2.    Portāls nepiedalās jebkāda rakstura tiesiskajās attiecībās starp Lietotājiem.
3.3.    Portāls nepiedalās Lietotāju strīdu risināšanā un neuzņemas jebkādu atbildību par strīda rezultātu un Lietotāju pieņemtajiem lēmumiem.
3.4.    Portāls nav Piedāvājumos publicēto Darījuma objektu īpašnieks, valdītājs, pārdevējs vai izplatītājs un neatbild par Portālā piedāvāto Darījuma objektu reālo esamību, kvalitāti, defektiem, derīgumu konkrētam mērķim, Lietotāju sniegtās informācijas atbilstību patiesībai un trešo personu tiesību ievērošanu, kā arī par citiem ar Darījuma objektu saistītiem jautājumiem.
3.5.    Portāls nav atbildīgs gadījumos, kad Lietotāji Portāla funkcionālās iespējas izmantojuši ļaunprātīgi un/vai pretlikumīgi.

3.6.    Portāls negarantē pastāvīgu piekļūšanu Portālam un tā pakalpojumiem, ja piekļuve nav iespējama no Portāla neatkarīgu iemeslu dēļ. Šādos gadījumos Portāls lūdz informēt nosūtot e-pastu uz adresi: info [at] numur1.lv;

3.7.    Gadījumā, ja Portāls tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams ilgāku laiku, Piedāvājumu publikācijas termiņi attiecīgi tiks pagarināti. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja Portāls nav pieejams atsevišķu interneta provaideru vainas dēļ. 

3.8.     Portālam ir tiesības ierobežot vai pārtraukt Lietotāja piekļuvi Portālam, tajā skaitā pilnībā vai daļēji pārtraukt publicēt Lietotāja pievienotos Piedāvājumus, Izsoles un citu saturu, ja Lietotājs neievēro vai pārkāpj šos Noteikumus. Ja Lietotāja Piedāvājumi tiek dzēsti šo Noteikumu pārkāpuma dēļ, Portāls neatmaksā naudu, ko Lietotājs samaksājis par Piedāvājumu publicēšanu, izcelšanu un tml..
3.9.    Portālam ir tiesības grozīt un/vai papildināt šos Noteikumus, publicējot attiecīgos grozījumus interneta vietnē www.Numur1.lv . Katram Lietotājam ir pienākums regulāri sekot līdzi šo Noteikumu jauninājumiem un ievērot tos. Ja Lietotājs turpina lietot Portālu pēc Noteikumu grozījumu un/vai papildinājumu veikšanas, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies un piekritis jaunākajai Noteikumu redakcijai.
3.10.    Portāls nav atbildīgs par zaudējumiem vai citām jebkāda rakstura sekām, ko izraisījis vai var izraisīt Lietotāju ievietotās informācijas saturs, Lietotāju prettiesiska rīcība, kā arī tehniskais nodrošinājums, kas atkarīgs trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem.

4.    Lietotāju tiesības un pienākumi


4.1.    Par Portāla Lietotāju var kļūt ikviens globālā tīmekļa (interneta) lietotājs - rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas iepazinusies un piekritusi šiem Noteikumiem. Ja kāda persona lieto Portālu, tiek uzskatīts, ka tā ir pilnībā izlasījusi šos Noteikumus, sapratusi to nozīmi un iespējamās sekas Noteikumu neievērošanas gadījumā.
4.2.    Lietotājs apņemas izmantot Portālu, ievērojot šos Noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei, kā arī apņemas publicēt tikai tādu informāciju un Piedāvājumus, kas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Īpaša piezīme: Atbildība par nelikumīgu transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju realizēšanu ir krimināli sodāma rīcība saskaņā ar Krimināllikuma 265. pantu. To, kas ir nelikumīga transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju realizēšana, nosaka Ministru Kabineta noteikumu Nr.446 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" 11. punkts (šie noteikumi zaudējuši spēku 31.07.2009 saskaņā ar grozījumiem Ceļu satiksmes likumā)

Portāls Numur1.lv neuzņemas jebkādu atbildību gadījumos, kad Lietotājs nebūs ievērojis šīs likumdošanas normas

4.3.    Portālu var lietot un publicēt Piedāvājumus gan reģistrējoties, gan nereģistrējoties tajā.

4.4.    Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Portālā publicējamās informācijas atbilstību šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas likumdošanas normām.                                  

4.5.    Lietotājs apņemas neveikt darbības, kas var ietekmēt vai kaitēt Portāla un/vai tā Lietotāju interesēm.                                                                                    

4.6.    Lietotājs apņemas atlīdzināt citiem Lietotājiem un/vai trešajām personām savas rīcības rezultātā radušos zaudējumus, ja tādi nodarīti lietojot Portālu;                      

4.7.    Lietotājs apņemas nodrošināt fizisko personu datu, kas nonākuši Lietotāja rīcībā, piedaloties Izsolē, aizsardzību un glabāt tos noslēpumā.                                        

4.8.    Reģistrētie Portāla Lietotāji savus Piedāvājumus var brīvi rediģēt – noņemt no publikācijas un atkalpublicēt savā kontā „Mans Numur1”.

4.9.    Nereģistrētie Portāla Lietotāji Piedāvājumus var brīvi publicēt apmaksājot to publicēšanu ar maksas SMS. Šādi pievienotu Piedāvājumu dzēšana notiek Lietotājam reģistrējoties Portālā, izmantojot to pašu tālruņa numuru, kas ticis izmantots Piedāvājuma pievienošanai.

5.    Maksas pakalpojumi Portālā


5.1.    Maksa par Piedāvājuma publicēšanu ietver Portāla redakcijas darbu, kas saistīts ar Piedāvājumā publicētās informācijas pārbaudi.
5.2.    Portāls neietur papildus maksu vai komisiju par Lietotāju veiktajiem darījumiem, izmantojot Portālu, izņemot maksu par Piedāvājumu publicēšanu, apkalpošanu, atcelšanu un citiem Portālā paredzētajiem servisiem;
5.3.    Visās norādītajās Portāla maksas pakalpojumu cenās ir iekļauts PVN.
5.4.    Portālā ir šādi maksas SMS pakalpojumi:

• N1 - € 0.40
• N2 - € 0.30
• N3 - € 0.50
• N4 - € 0.85
• N5 - € 1.20
• N6 - € 0.40
• N7 - € 0.70
• N8 - € 0.50
• N9 - € 0.70
• NR1 - € 0.80
• NR2 - € 1.20
• NR3 - € 0.70
• NR4 - € 0.50
• NR6 - € 0.50
• NR7 - € 0.50
• NR8 - € 0.50
• T1 - € 0.40
• T2 - € 0.50
• T3 - € 0.40
• T4 - € 0.50
• T5 - € 0.50
• T6 - € 0.70
• T7 - € 0.50
• T8 - € 0.70
• T9 - € 0.50
• DEL - € 0.40
• ATRASTS - € 0.50
• PAZUDIS - € 0.50

 

6.    Satura publicēšanas noteikumi

6.1.    Šīs sadaļas noteikumi attiecas uz jebkāda veida informāciju, ko Lietotājs publicē Portālā – Piedāvājumiem, komentāriem, attēliem, ziņām un tml.
6.2.    Jebkurus Portālā paredzētos Piedāvājumu (sludinājumu) veidus var publicēt kā reģistrētie, tā nereģistrētie Lietotāji. Izņēmums ir Izsoles, kurās var piedalīties tikai reģistrētie Portāla Lietotāji.
6.3.    Nereģistrēto Lietotāju piedāvājumos, pēc to publicēšanas Portālā, izmaiņas var veikt tikai reģistrējoties, nosūtot SMS reģistrācijas pabeigšanai no tā paša tālruņa numura, kas norādīts Piedāvājumā. Šis nosacījums neattiecas uz reģistrētajiem Portāla Lietotājiem.
6.4.    Nereģistrētie lietotāji Piedāvājuma publicēšanu apmaksā ar SMS (īsziņu). Šis noteikums attiecas arī uz reģistrēto Lietotāju Piedāvājumiem atsevišķās Portāla sadaļās.
6.5.    Pārdevējs, publicējot Darījuma objektu Portālā, apliecina Darījuma objekta reālo esamību, un savas likumīgās tiesības Darījuma objektu pārdot.
6.6.    Lietotāja pienākums ir Piedāvājumā norādīt detalizētu, pilnīgu, patiesu un nesagrozītu informāciju par Darījuma objektu. Lietotājam obligāti jānorāda uz Darījuma objekta nepilnībām, nolietojumu, defektiem, bojājumiem, darbības traucējumiem (ja tādi ir), vēlams pievienot attēlus, no kuriem var gūt maksimāli pilnīgu priekšstatu par Darījuma objektu.
6.7.    Piedāvājuma kontaktinformācijā tālruņa numurs pievienojas automātiski pēc SMS nosūtīšanas, bet reģistrētajiem Lietotājiem – reģistrācijas procesā pievienotais.
6.8.     Piedāvājumu cenas Portālā tiek attēlotas euro (EUR jeb €).
6.9.     Piedāvājumi jāpublicē tajā kategorijā, kas visprecīzāk atbilst Darījuma objektam. Portāls ir tiesīgs dzēst vai pārvietot Piedāvājumus, kuri būs publicēti neatbilstošā kategorijā.
6.10.    Lietotājs apņemas nepievienot Portālā un Portāls ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma, neveicot papildus izmeklēšanu, dzēst Piedāvājumus vai citu informāciju, kas satur:
•    sliktas kvalitātes attēlus;
•    kļūdainu, pretlikumīgu, amorālu, apvainojošu, krāpniecisku, apzināti maldinošu, pretrunīgu informāciju par Darījuma objektu;
•    aicinājumus uz vardarbību, valsts varas gāšanu, rasu vai reliģiozu naidu un tml.;
•    suicīda (pašnāvības) līdzekļu un veidu aprakstus, kā arī aicinājumus uz to;
•    vienādu informāciju, kas vairākas reizes atkārtojas;
•    kļūdaini aizpildītus speciālos laukus;
•    cenu, kas atšķiras no reālās Darījuma objekta cenas;
•    attēlus, kas neatbilst Darījuma objektam;
•    reklāmas saukļus, kuriem nav tiešas saistības ar Darījuma objektu;
•    tekstu, kas satur neatbilstošus un liekus simbolus;
•    tekstā ir daudz pareizrakstības kļūdu;
•    informāciju, kuras mērķis ir vākt informāciju par Portāla Lietotājiem;
•    tekstu svešvalodā, izņemot latviešu, krievu vai angļu;
•    norādes uz citiem, Numur1.lv līdzīgiem servisiem;
•    informāciju un datus, kas var traucēt datoram un automātiskajām datu apstrādes sistēmām (datorvīrusi, skripti un tml.);
•    informatīvos materiālus par Darījuma objektiem, kuru aprite ir ierobežota vai aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu - sērijveida transportlīdzekļu reģistrācijas numurzīmēm, recepšu medikamentiem, narkotiskajām vielām, sprāgstvielām, radioaktīvajām vielām, ieročiem, munīciju, kaujas tehniku un tml.;
•    informatīvos materiālus, kas aizskar trešo personu likumiskās tiesības - autortiesības, patentu tiesības, preču zīmes un citus intelektuālo tiesību objektus;
•    pornogrāfiska vai pārlieku erotiska satura materiālus.

7.    Izsoles noteikumi


7.1.    Pircēja un Pārdevēja attiecības Izsolē regulē Noteikumi un īpaši šī punkta noteikumi.
7.2.    Izsoles Piedāvājumus var publicēt un Izsolēs var piedalīties (veikt likmes) tikai Portāla reģistrētie Lietotāji.
7.3.    Portāls nodrošina 2 galveno veidu Izsoles:
7.3.1.    Klasiskā Izsole ar augšupejošu soli – Izsole sākas brīdī, kad tā tikusi publicēta un beidzas momentā, kad iztecējis Pārdevēja noteiktais izsoles termiņš. Pircēji veic likmes ar pieaugošu vērtību, ar mērķi Izsoles fināla momentā sasniegt augstāko piedāvāto cenu. Izsole var beigties pirms Pārdevēja noteiktā termiņa, ja Pircējs elektroniski apstiprinājis nodomu pirkt Darījuma objektu par „Pirkt tūlīt” cenu;
7.3.2.    Izsole LP jeb t.s. “Labākā piedāvājuma” jeb “Best Offer” izsole - Izsole sākas brīdī, kad tā tikusi publicēta un beidzas momentā, kad iztecējis Pārdevēja noteiktais izsoles termiņš. Pircēji elektroniski „iesniedz” savus piedāvājumus (likmes) Pārdevējam ar mērķi piedāvāt augstāko cenu par Darījuma objektu. Augstākās cenas piedāvātājs tiek noskaidrots Izsoles fināla momentā. Izsole var beigties pirms Pārdevēja noteiktā termiņa, ja Pircējs elektroniski apstiprinājis nodomu pirkt Darījuma objektu par „Pirkt tūlīt” cenu.
7.4.    Izsole notiek elektroniski starp Pārdevēju un Pircēju, izmantojot Portāla funkcionalitāti.
7.5.    Piedāvājumus Izsolei var pievienot (publicēt) uz šādiem laika periodiem: 5 diennaktis, 7 diennaktis, 10 diennaktis un 14 diennaktis, skaitot no Izsoles Piedāvājuma publicēšanas brīža.
7.6.    Lietotājs izsoles Piedāvājumam var noteikt sekojošus cenu parametrus:
7.6.1.    Izsoles sākumcena – vērtība, kas tiek publicēta ailē “Cena” vai “Izsoles cena” Izsoles Piedāvājuma publicēšanas brīdī jeb cena, no kuras sāksies izsole. Noklusētais uzstādījums – 1 €. Šo cenu noteikt nav obligāti;
7.6.2.     minimālā pārdošanas cena – zemākā vērtība, par kuru Lietotājs piekrīt pārdot Darījuma objektu Pircējam. Netiek publicēta. Šo cenu noteikt nav obligāti;
7.6.3.    “Pirkt tūlīt” cena – vērtība, kuru Pircējs ir gatavs samaksāt Pārdevējam un, par kuru Pārdevējs ir gatavs pārdot Darījuma objektu Pircējam, nesagaidot Izsoles finālu. Šo cenu noteikt nav obligāti.
7.7.    Pārdevēja pienākums ir pārdot Darījuma objektu Pircējam, kura piedāvātā cena (veiktā likme) ir augstākā Izsoles fināla momentā ar noteikumu, ja sasniegta Pārdevēja noteiktā izsoles minimālā pārdošanas cena.
7.8.    Gadījumā, ja Pārdevējs nav noteicis minimālo pārdošanas cenu, Pārdevēja pienākums ir pārdot Darījuma objektu Pircējam, kura piedāvātā cena (veiktā likme) ir augstākā Izsoles fināla momentā.
7.9.    Pircēja pienākums ir pirkt Darījuma objektu no Pārdevēja par augstāko Pircēja piedāvāto cenu, ja, saskaņā ar citiem Izsoles noteikumiem, Pārdevējam iestājies pienākums pārdot Darījuma objektu Pircējam.
7.10.    Ja Pircējs elektroniski apstiprinājis nodomu pirkt Darījuma objektu par „Pirkt tūlīt” cenu, Pārdevēja pienākums ir pārdot Darījuma objektu Pircējam, bet Pircēja pienākums ir pirkt Darījuma objektu no Pārdevēja par cenu, kas norādīta kā „Pirkt tūlīt” cena.
7.11.    Pircējam ir pienākums 7 (septiņu) diennakšu laikā, skaitot no Izsoles fināla momenta, norēķināties ar Pārdevēju apmaiņā pret Darījuma objektu.
7.12.    Pārdevējam ir pienākums 7 (septiņu) diennakšu laikā, skaitot no Izsoles fināla momenta, nodot Darījuma objektu Pircējam apmaiņā pret Pircēja augstāko piedāvāto cenu.
7.13.    Pircēja pienākums ir iespējami īsā laikā publicēt objektīvu Atsauksmi par Pārdevēju pēc Izsoles beigu termiņa un Darījuma objekta pirkuma.
7.14.    Pārdevēja pienākums ir iespējami īsā laikā publicēt objektīvu Atsauksmi par Pircēju pēc Izsoles beigu termiņa un samaksas par Darījuma objektu saņemšanas.
7.15.    Gadījumā, ja kāda no darījumā iesaistītajām pusēm nepublicē Atsauksmi 30 dienu laikā pēc Izsoles fināla momenta, Portāls automātiski pievieno negatīvu Atsauksmi par to pusi, kura nav publicējusi Atsauksmi.
7.16.     Atsauksmi par vienu darījumu var pievienot vienu reizi un to nevar labot. Atsauksme var būt pozitīva, neitrāla vai negatīva. Publicējot Atsauksmi, obligāti jāpievieno ierobežota garuma komentārs. Pievienojot negatīvu atsauksmi jāizvēlās kāds no izkrītošajā sarakstā minētajiem iemesliem plus jāuzraksta komentārs.
7.17.    Gadījumā, ja Atsauksme bijusi negatīva, pretējā darījumā iesaistītā puse ir tiesīga atbildēt uz pievienoto Atsauksmi. Atbildi var pievienot vienu reizi un to nevar labot.
7.18.    Par katru negatīvu Atsauksmi Portāls automātiski pieskaita „soda” punktus. To skaits atkarīgs no Atsauksmes veida.
7.19.    Soda punkti dzēšas pēc 3 mēnešiem, skaitot no attiecīgās Atsauksmes publicēšanas brīža.
7.20.    Gadījumā, ja tiek sakrāts zināms soda punktu daudzums, Lietotāja statuss mainās uz BLACKLIST (melnais saraksts).
7.21.    Portāls ir tiesīgs noteikt papildus ierobežojumus Lietotājiem ar BLACKLIST statusu.
7.22.    Par nepieciešamību pievienot Atsauksmi pretējai darījumā iesaistītajai pusei, Portāls nosūta attiecīgu atgādinājuma paziņojumu.   
7.23.    Pārdevējs var atsaukt Izsoli ar maksas SMS palīdzību. Šāda Pārdevēja rīcība tiek uzskatīta par nekorektu pret Pircējiem, kas iesaistījušies Izsolē, tāpēc Portāls automātiski pievieno negatīvu atsauksmi par Pārdevēju, kurš atsaucis publicētu Izsoli.
7.24.    Pircējs var atsaukt Izsolē izdarītu likmi ar maksas SMS palīdzību. Šāda Pircēja rīcība tiek uzskatīta par nekorektu pret Pārdevēju, kas publicējis Izsoles Piedāvājumu, tāpēc Portāls automātiski pievieno negatīvu atsauksmi par Pircēju, kurš atsaucis izdarītu likmi.

8.    Darījuma objekta piegāde

8.1.    Par Darījuma objekta piegādi un nodošanu Pircējs savstarpēji vienojas ar Pārdevēju.
8.2.    Portāls nesniedz Darījuma objekta piegādes pakalpojumus un jebkādas saistības piegādes lietās neuzņemas.

9.    Darījuma objekta kvalitāte un garantijas

9.1.    Par Piedāvājumā publicētā Darījuma objekta reālo esamību, kvalitāti, derīgumu konkrētam mērķim, iespējamiem defektiem, nepilnībām, komplektāciju, funkcionalitāti, garantijām un citiem parametriem atbild Pārdevējs.
9.2.    Ja Pircējam Darījuma objekta piegādes brīdī rodas pretenzijas par tā atbilstību Portālā ievietotajai informācijai, Pircējs šo situāciju risina savstarpējās pārrunās ar Pārdevēju. Ja Darījuma objekts pirkts Izsolē, Lietotāji publicē situācijai atbilstošu, objektīvu Atsauksmi Portālā par otru darījumā iesaistīto pusi.
9.3.    Pircējs un Pārdevējs uzņemas atbildību par saistību, kuras tas uzņēmies, izpildi un zaudējumu atlīdzību saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.    Sadaļa Nr1.bildes jeb Numurbildes

10.1.    Sadaļa paredzēta attēlu un informācijas ievietošanai par Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem ar individuālā pasūtījuma numura zīmēm, kā arī ar zīmīgām sērijas numura zīmēm.
10.2.    Ikviens Portāla Lietotājs ir tiesīgs iesūtīt kvalitatīvu attēlu un tam pievienoto informāciju, ja tā ir atbilstoša sadaļas tematikai un sadaļas noteikumiem.
10.3.    Sadaļā var tikt publicēti transportlīdzekļu attēli ar sērijas numura zīmēm, kuri satur: XY-1, XX-1, XX-YY, XX-YYY, XX-YYYY. Piemēram: AZ-1, TT-1, AA-22, FF-66, FF-777, GG-555, BB-4444, DD-8888 un tml.
10.4.    Sadaļā pieļaujama arī tādu attēlu publicēšana, kurā redzamajam transportlīdzeklim ir sērijas numura zīme, kas saistīta ar Portālā publicētu informāciju sadaļā „Pazaudēti un atrasti auto numuri”.
10.5.    Numurbildes var iesūtīt ikviens Portāla Lietotājs. Reģistrēto Lietotāju Numurbildes tiek publicētas uzreiz, nereģistrēto Lietotāju Numurbildes tiek publicētas pēc Portāla apstiprinājuma.
10.6.    Iesūtītajiem materiāliem un Lietotāju komentāriem sadaļā Numurbildes jāatbilst šo Noteikumu Satura publicēšanas noteikumiem. Portāls ir tiesīgs nepublicēt, rediģēt vai dzēst iesūtītos un publicētos materiālus, arī komentārus, ja tie neatbildīs sadaļas tematikai un Satura publicēšanas noteikumiem.
10.7.    Portālam nav obligāta pienākuma publicēt iesūtīto Numurbildi.
10.8.    Portāls aicina iesūtītajām Numurbildēm pievienot interesantus aprakstus par attiecīgo auto numuru, transportlīdzekli un citu ar to saistīto informāciju.  

11.    Sadaļa Mana Lieta Numur1

11.1.    Sadaļa paredzēta informācijas un attēlu ievietošanai par kādu preci, pakalpojumu, priekšmetu, īpašumu vai hobiju vai tml., kas Lietotājam ir savā ziņā ir Numur1. Tāpat tas attiecas uz komerciāla rakstura lietām, precēm, pakalpojumiem kas ir TOPprodukti attiecīgajā produktu līnijā.
11.2.    Ikviens Portāla Lietotājs ir tiesīgs iesūtīt savu stāstu par Lietu Numur1 un tai pievienotos attēlus, ja tā atbilst sadaļas tematikai.
11.3.    Portāls šajā sadaļā publicēs arī komerciāla rakstura informāciju par jebkuru produktu, preci, pakalpojumu, ja tas no Jūsu pārstāvētajiem produktiem/pakalpojumiem būs TOPmodelis, labākais, dārgākais un tml. pārāks par citiem attiecīgo preču/priekšmetu/pakalpojumu klāstā.
11.4.    Rakstam par Lietu Numur1 jābūt saturīgam, interesantam, ilustrētam ar labas kvalitātes attēliem.
11.5.    Portāls patur tiesības lūgt Lietotāju uzlabot un/vai papildināt rakstu pirms tā publicēšanas.
11.6.    Portālam nav obligāta pienākuma publicēt šajā sadaļā iesūtītos informatīvos materiālus.
11.7.    Informatīvajiem materiāliem šajā sadaļā jāatbilst Satura publicēšanas noteikumiem un sadaļas tematikai.

12.    Sadaļa Aptaujas

12.1.    Sadaļa paredzēta Aptauju izveidei un publicēšanai.
12.2.    Ikviens Portāla Lietotājs ir tiesīgs sagatavot un iesūtīt savu Aptauju, ja tā ir aktuāla un interesanta.
12.3.    Iesūtīto Aptauju izvērtē un rediģē Portāla administrācija, un lemj par tās publicēšanu.
12.4.    Portālam nav obligāta pienākuma publicēt iesūtīto Aptauju.
12.5.    Aptaujai jāatbilst Satura publicēšanas noteikumiem.

13.    Sadaļa Ziņas

13.1.    Sadaļa paredzēta informatīvu Ziņu materiālu – tekstu un attēlu publicēšanai. Ziņu tēmas – auto numuri, telefonu numuri, domēni, web projekti, izsoles un tml.
13.2.    Ikviens Portāla Lietotājs ir tiesīgs sagatavot un iesūtīt savu Ziņu un tai pievienotos attēlus, ja tā ir aktuāla, interesanta un atbilstoša Portāla tematikai.
13.3.    Iesūtīto Ziņu izvērtē Portāla administrācija un lemj par tās publicēšanu.
13.4.    Portālam nav obligāta pienākuma publicēt iesūtīto Ziņu.
13.5.    Informatīvajiem materiāliem šajā sadaļā jāatbilst Satura publicēšanas noteikumiem un sadaļas tematikai.

14.    Sadaļa Meitene Numur1

14.1.    Sadaļa paredzēta galeriju „Numur1 Meitene” izveidei. Pieļaujama erotiska satura attēlu publicēšana. Vēlamā tēma – saistība ar auto vai auto numura zīmēm.
14.2.    Ikviens Portāla Lietotājs ir tiesīgs iesūtīt kvalitatīvus attēlus un tiem pievienoto informāciju, ja tā ir atbilstoša sadaļas tematikai un sadaļas noteikumiem.
14.3.    Iesūtītos attēlus un informatīvos materiālus izvērtē Portāla administrācija un lemj par to publicēšanu.
14.4.    Portālam nav obligāta pienākuma publicēt iesūtītos materiālus.
14.5.    Informatīvajiem materiāliem šajā sadaļā jāatbilst Satura publicēšanas noteikumiem un sadaļas tematikai.

15.    Komentāri

15.1.    Ikviens Portāla Lietotājs ir tiesīgs komentēt Portāla saturu sadaļās, kurās tas paredzēts.
15.2.    Komentāru saturam jāatbilst Satura Publicēšanas noteikumiem.
15.3.    Portāls ir tiesīgs, iepriekš par to nebrīdinot, dzēst jebkuru komentāru, gadījumā, ja tiks konstatēts šo Noteikumu pārkāpums.

16.    Sadaļa Atsauksmes

16.1.    Sadaļa paredzēta Atsauksmju izveidei un publicēšanai par portālu Numur1.lv.
16.2.    Ikviens Portāla Lietotājs ir tiesīgs sagatavot un iesūtīt saturīgi uzrakstītu Atsauksmi.
16.3.    Iesūtīto Atsauksmi izvērtē Portāla administrācija un lemj par tās publicēšanu.
16.4.    Portālam nav obligāta pienākuma publicēt iesūtīto Atsauksmi
16.5.    Atsauksmei jāatbilst Satura publicēšanas noteikumiem.

17.    Konfidencialitāte un datu aizsardzība

17.1.    Portāls apņemas neizplatīt un nenodot trešām personām Lietotāja personisko un nepublicēto informāciju, tiktāl, cik tas iespējams Portāla tehniskās kompetences ietvaros. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad šādu informāciju pieprasa Latvijas Republikas varas un tiesu iestādes likumdošanā paredzētajā kārtībā un gadījumos.
17.2.    Izsoles dalībnieks apņemas nenodot trešām personām datus, ko tas automātiski saņēmis no Portāla par darījuma otru pusi.
17.3.    Portāls rūpējas par trešo personu tiesību ievērošanu un ir ieviesis principu, kas nodrošina tikai tā tālruņa numura pievienošanu Piedāvājuma kontaktinformācijai, no kura tikusi apmaksāta Piedāvājuma publicēšana un/vai reģistrēšanās.

18.    Noslēguma noteikumi

Puses vienojas visus strīdus, vai domstarpības, kas varētu rasties pēc šī Līguma noslēgšanas, iespēju robežās tiks risinātas pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdosies atrisināt sarunu ceļā, tie tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Vēlot veiksmīgus darījumus,

Numur1.lv

 

NODERĪGAS SAITES
APTAUJA
Cik Tu būtu gatavs maksāt par indulgenci (tiesībām) vienu gadu pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu par 40 km/h, ja šāda iespēja oficiāli būtu pieejama par samaksu?